XVIII Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. Początek obrad o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski zaprasza mieszkańców miasta i gminy Ciechanowiec do uczestnictwa w obradach XVIII Sesji Rady Miejskiej.

 

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.

  5. Interpelacje i zapytania radnych.

  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
  • przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021 - 2030
  • przedłużenia umowy dzierżawy działki nr. ew. 510, położonej w obrębie wsi
    Koce-Schaby, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec
  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
  • zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu

  7. Analiza wyników działalności Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu za 2019 rok.

  8. Sprawozdanie z realizacji w latach 2016-2019 „Programu opieki nad zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2016-2019”.

  9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy różne i wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

www.ciechanowiec.esesja.pl