Plany i Programy

 

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ciechanowiec

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ciechanowiec do roku 2020

Program Współpracy w roku 2016 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wieloletni Program Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta I Gminy Ciechanowiec

Program Ochrony Środowiska Gminy Ciechanowiec

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Ciechanowiec

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Ciechanowiec na lata 2011-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2017

Program opieki nad zabytkami Gminy Ciechanowiec na  lata  2016-2019

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ciechanowiec

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ciechanowiec na lata 2007-2032

Plan Odnowy Miejscowości Ciechanowiec

Plan Odnowy Miejscowości Czaje-Wólka

Plan Odnowy Miejscowości Kozarze

Plan Odnowy Miejscowości Pobikry

Plan Odnowy Miejscowości Radziszewo-Króle

Plan Odnowy Miejscowości Radziszewo-Sieńczuch

Plan Odnowy Miejscowości Skórzec

Plan Odnowy Miejscowości Winna-Chroły

Plan Odnowy Miejscowości Winna-Poświętna

Plan Odnowy Miejscowości Wojtkowice Stare

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2014

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl