Plany i Programy

 

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ciechanowiec

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ciechanowiec do roku 2020

Program Współpracy w roku 2016 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wieloletni Program Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta I Gminy Ciechanowiec

Program Ochrony Środowiska Gminy Ciechanowiec

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Ciechanowiec

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Ciechanowiec na lata 2011-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2017

Program opieki nad zabytkami Gminy Ciechanowiec na  lata  2016-2019

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ciechanowiec

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ciechanowiec na lata 2007-2032

Plan Odnowy Miejscowości Ciechanowiec

Plan Odnowy Miejscowości Czaje-Wólka

Plan Odnowy Miejscowości Kozarze

Plan Odnowy Miejscowości Pobikry

Plan Odnowy Miejscowości Radziszewo-Króle

Plan Odnowy Miejscowości Radziszewo-Sieńczuch

Plan Odnowy Miejscowości Skórzec

Plan Odnowy Miejscowości Winna-Chroły

Plan Odnowy Miejscowości Winna-Poświętna

Plan Odnowy Miejscowości Wojtkowice Stare

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2014

 

 

 

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl