Burmistrz Ciechanowca Drukuj

 

Burmistrz Ciechanowca

Mirosław Reczko

 
Data i miejsce urodzenia: 15 października 1963 w Ciechanowcu
Tytuł  i stopień naukowy lub zawodowy: MA – mgr
Absolwent:
1991 - University of Detroit - historia
2002 - dyplom nostryfikowany na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2003- studia podyplomowe Badanie Jakości w Oświacie, UWM w Olsztynie
2011- studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi UwB
Zawód: historyk
Stan rodzinny: żona: lekarz stomatolog, 2 dzieci, syn 20 lat: student Politechniki Warszawskiej, córka 18 lat: uczennica II LO w Białymstoku.
Hobby: historia lokalna, kajakarstwo.
Aktualne miejsce stałego zatrudnienia: od 2006 Burmistrz Ciechanowca, Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1.

Najważniejsze stanowiska związane z działalnością zawodową:
- nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu;
- nauczyciel w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu;
- pierwszy dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu;
- Burmistrz Ciechanowca od 2006.
 
Praca w instytucjach samorządowych:
- radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu 2003-2006;
- Burmistrz Ciechanowca od 2006;
- aktywnie włącza się w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych;
- prowadzi działania na rzecz rozwoju gminy starając się skutecznie pozyskiwać fundusze;
- doświadczony samorządowiec;
- specjalista do spraw funduszy europejskich Euro NGO;
- lider Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
- założyciel i były prezes Stowarzyszenia „Tutor”, które przyznaje stypendia pomostowe absolwentom szkół średnich uczących się na wyższych uczelniach;
- wolontariusz, prowadził zajęcia z języka angielskiego dla studentów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- autor publikacji: „Zbrodnia sowiecka pod Zabłudowem 23 czerwca 1941 r.”;
- doktorant Uniwersytetu w Białymstoku;
- napisał pracę naukową pt.: „Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej”.

Osiągnięcia w pracy samorządowej:
- 14 projektów infrastrukturalnych z RPOWP na ok. 30 mln zł;
- 8 projektów drogowych w ramach tzw. „Schetynówek” o wartości ponad 14 mln i długości ok. 20 km;
- 6 projektów drogowych z funduszy unijnych o łącznej wartości ponad 6 mln i długości 8,7 km;
- 5 projektów z Odnawialnych Źródeł Energii na kwotę 9,2 mln zł;
- 2 Orliki o wartości ok. 2 mln zł;
- ugoda z Gminą Żydowską – odzyskanie 11 nieruchomości (w tym dawnej Synagogi);
- wsparcie przy remoncie 3 kościołów;
- remont 8 świetlic z PROW oraz 8 remiz strażackich;
- zakup 7 samochodów strażackich;
- dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków;
- remont zabytkowej synagogi na potrzeby Domu Kultury;
- budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej - wartość inwestycji 4 mln zł;
- budowa 3 nowych pomników upamiętniających Armię Napoleońską oraz ofiary II wojny światowej;
- uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy;
- całkowity remont Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Nagrody i wyróżnienia:
2008 - Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”;
2010 - certyfikat limitowany tytuł „Gospodarny 2010” w Ogólnopolskim Konkursie Obywatelskim Rankingu Gospodarni 2010;
2010 - certyfikat limitowany tytuł „Kulturalny 2010” w Ogólnopolskim Konkursie Obywatelskim Rankingu Kulturalni 2010;
2010 - certyfikat limitowany tytuł „Naturalny 2010” w Ogólnopolskim Konkursie Obywatelskim Rankingu Naturalni 2010;
2010 - Krzyż Koronny za nadzwyczajne działania na rzecz bezpieczeństwa podatników nadany przez mieszkańców wsi Tworkowice i sołtysa;
2011 - Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”;
2011 - Brązowy Medal „Za zasługi dla Policji”;
2012 - wyróżnienie w rankingu Samorządowy Menadżer Regionu 2012 w województwie podlaskim;
2016 - Medal „Za zasługi dla Łowiectwa Łomżyńskiego”;
2016 - Medal Zasługi Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej;
2017 - Lider Współpracy Zagranicznej w Ogólnopolskim Konkursie Wzorowa Gmina

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji:
- Stowarzyszenie „Tutor” – założyciel i prezes w latach 2005-2006;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” – wiceprezes od 2008;
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielki Gościniec Litewski” – członek od 2013;
- Konwent Wójtów i Burmistrzów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Woloności – członek od 2014;
- Klub Strzelectwa Sportowego „Bazuka” – członek od 2015;
- Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - członek Komisji Rewizyjnej od 2015;
- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów – członek od 2016.

Partnerstwa:
- Rosbach vor der Höhe - umowa o Współpracy Partnerskiej z 2 września 1995;
- Dotnuva - umowa o Współpracy Partnerskiej - październik 2005;
- Saint-Germain-lès-Corbeil - umowa o Współpracy Partnerskiej z 24 maja 2015;
- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
- Gmina Ciechanowiec bierze udział w projekcie „Polsko-Niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach” - opracowanym i realizowanym przez europejski zespół pod kierownictwem ośrodka analiz polityczno-społecznych Adelphi, w skład którego wchodzą Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz WiseEuropa.

Podziękowania:
lata 2006-2015 od LŁKS ”Prefbet Śniadowo” za pomoc i współpracę,
2007 - podziękowania za ogromny wkład pracy, serce i sympatię przy organizacji wypoczynku dla podopiecznych Stowarzyszenia Dobra Wola z Lesznowoli,
2008 - za organizację III Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Podlaskie Spotkania,
2008 - podziękowanie za dotychczasową współpracę i okazaną pomoc od Komendanta Powiatowej PSP, 
2009 - odznaczenie „Mirosław Reczko Burmistrz Ciechanowca PRZYJACIEL, Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nurze”, 
2011 - za życzliwość i współpracę od Szkoły Średniej im. Św. Kazimierza w Miednikach Królewskich na Litwie,
2011 - gratulacje od Wojewody Podlaskiego, z okazji Jubileuszu 90-lecia Związku OSP RP,
2012 - za długoletnią i owocną współpracę od Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
2013 - za owocną współpracę Koło Wędkarskie nr 87 w Ciechanowcu,
2014 - podziękowanie z okazji jubileuszu XV-lecia Powiatu Bielskiego za udzielenie wsparcia i wkład w rozwój wspólnoty samorządowej Powiatu Bielskiego od Starosty Bielskiego,
2014 - za owocną współpracę od Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW,
2014 - dyplom uznania z wyrazami wdzięczności za stałe wspieranie dni kultury polskiej na Żmudzi za udział w XII Festiwalu Kultury Polskiej „Znad ISSY”,
2015 - dyplom uznania z okazji jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia Polaków Kiejdan z serdecznymi wyrazami wdzięczności za wieloletnią opiekę i wsparcie, 
2015 - podziękowanie za współpracę podczas realizacji projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu",
2016 - podziękowanie za wszechstronną pomoc w organizacji 12 Białostockiego Rajdu Moto Retro od Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji MOTO RETRO,
2017 - podziękowanie za zaangażowanie na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i wspierania akcji pobierania krwi od RCKiK w Białymstoku,
Podziękowanie za efektywną współpracę, która przysłużyła się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i działania na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych w województwie podlaskim od Stowarzyszenia Europartner AKIE,
Podziękowania od Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Białegostoku.

Kompetencje burmistrza:
- jest organem wykonawczym Gminy Ciechanowiec oraz kierownikiem Urzędu,
- kieruje bieżącymi sprawami gminy,
- wykonuje zadania określone ustawą o samorządzie gminnym, innymi przepisami i statutem oraz wynikające z przepisów szczególnych,
- prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy,
- sprawuje funkcję przełożonego służbowego w zakresie przepisów prawa pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- wydaje pracownikom Urzędu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
- określa ilość etatów w Urzędzie Miejskim,
- powołuje i odwołuje Zastępcę Burmistrza,
- składa oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
- reprezentuje Gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego,
- kieruje projekty uchwał do Rady,
- ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz
z protokołami sesji Rady,
- udziela Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji,
- przygotowuje projekt budżetu oraz wykonuje budżet gminy,
- informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej oraz o wykorzystaniu środków budżetowych,
- ogłasza uchwały Rady, w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- jest odpowiedzialny za prawidłowe zorganizowanie i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz za należyte wykorzystanie wyników kontroli.
 
następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl