buy medication online
Burmistrz Ciechanowca Drukuj

 

 Eugeniusz Święcki
 
Data urodzenia: 1 stycznia 1960 roku
 
Stan cywilny: żonaty

Miejsce stałego zatrudnienia: od 2018 roku Burmistrz Ciechanowca, Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1.
 
 
Wykształcenie: 
 
1976-1980 – Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowcu
1980-1982 – Pomaturalne studium zawodowe
1982-1983 – Studium pedagogiczne
1983-1987 – Uniwersytet Warszawski filia w Białymstoku – Wyższe Studia Zawodowe – matematyka
1997-1999 – Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach Wydział Chemiczno-Matematyczny – studia magisterskie uzupełniające
1999-2001 – Matematyka w zreformowanej szkole średniej
– studia podyplomowe
2000-2002 – Zarządzanie oświatą – studia podyplomowe
2006 – Doradztwo zawodowe – studia podyplomowe
2007 – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia podyplomowe
 

Przebieg kariery zawodowej:
 
1982-1987 – Szkoła Podstawowa w Tymiankach-Buciach – nauczyciel matematyki
1987-1991 – Szkoła Podstawowa w Białych-Szczepanowicach – dyrektor
1991-1993 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – nauczyciel matematyki
1993-1997 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – wicedyrektor
1997-2002 – Społeczne Liceum dla Dorosłych w Ciechanowcu – dyrektor
2002-2018 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – dyrektor


Opis pracy zawodowej:
 
Po ukończeniu w 1980 roku Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, kontynuował naukę w Pomaturalnym Studium Zawodowym, następnie w Studium Pedagogicznym. W latach 1983-1987 studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim filia w Białymstoku, a w latach 1997-1999 podjął studia magisterskie uzupełniające w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach na Wydziale Chemiczno-Matematycznym. Ukończył studia podyplomowe na kierunkach: Matematyka w zreformowanej szkole średniej; Zarządzanie oświatą; Doradztwo zawodowe, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Pracę zawodową rozpoczął w 1982 roku jako nauczyciel matematyki, fizyki, chemii, techniki, wychowania fizycznego i plastyki w Szkole Podstawowej w Tymiankach-Buciach, w 1987 roku został powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Białych-Szczepanowicach, gdzie uczył jednocześnie matematyki. W 1991 roku powrócił do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu i pozostał z nim związany przez następne 27 lat. W latach 1991-1993 był nauczycielem matematyki, 1993-1997 – wicedyrektorem ZSOiZ, 1997-2002 – dyrektorem Społecznego Liceum dla Dorosłych w Ciechanowcu, 2002-2018 – dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Od 2002 roku jest nauczycielem dyplomowanym, a także ekspertem i członkiem komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, od 2004 roku jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z matematyki.

Równolegle do pracy zawodowej angażował się w wiele działań społecznych. Trzykrotnie pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Ciechanowcu:  w latach 2002-2006 jako członek Komisji Rewizyjnej; w latach 2006-2010 jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu w latach 2014-2018 jako przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu. W latach 2003-2007 był ławnikiem Sądu Pracy w Zambrowie. Od 2010 r. pracuje jako kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem. Jest pełnomocnikiem Rektora ds. studenckich Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia „Rodzina”. Jest prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stół Polski”.
 
 
Nagrody i odznaczenia:

- Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania – 1987
- Nagroda Specjalna Kuratora Oświaty i Wychowania – 1989
- Nagroda Kuratora Oświaty – 1993
- Honorowa Odznaka Izby Rzemieślniczej w Białymstoku za zasługi dla szkolnictwa zawodowego – 1998
- Nagroda Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu (jako organu prowadzącego LO dla Dorosłych) – 2001
- Nagroda Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego – 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2013
- Odznaczenie „Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce” – za realizację statutowych zadań Stowarzyszenia na rzecz społeczności i praw człowieka – 2015
- Złoty medal za zasługi Ligi Obrony Kraju – 2016
- „Honorowa Szpada Górnicza” za zasługi w rozwój Rzeczpospolitej Polskiej i patriotyczne wychowanie młodzieży – 2016
- Order Świętego Stanisława w Polsce - za patriotyczne wychowywanie młodzieży oraz pomoc społeczną – 2017
- Złoty medal za zasługi Ligi Obrony Kraju – 2018
 

Kompetencje burmistrza:
 
- jest organem wykonawczym Gminy Ciechanowiec oraz kierownikiem Urzędu,
- kieruje bieżącymi sprawami gminy,
- wykonuje zadania określone ustawą o samorządzie gminnym, innymi przepisami i statutem oraz wynikające z przepisów szczególnych,
- prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy,
- sprawuje funkcję przełożonego służbowego w zakresie przepisów prawa pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- wydaje pracownikom Urzędu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
- określa ilość etatów w Urzędzie Miejskim,
- powołuje i odwołuje Zastępcę Burmistrza,
- składa oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
- reprezentuje Gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego,
- kieruje projekty uchwał do Rady,
- ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz
z protokołami sesji Rady,
- udziela Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji,
- przygotowuje projekt budżetu oraz wykonuje budżet gminy,
- informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej oraz o wykorzystaniu środków budżetowych,
- ogłasza uchwały Rady, w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- jest odpowiedzialny za prawidłowe zorganizowanie i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz za należyte wykorzystanie wyników kontroli.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card