Burmistrz Ciechanowca Drukuj

Burmistrz CiechanowcaMirosław Reczko, urodzony 15 października 1963 roku, dwoje dzieci, żona Elżbieta – lekarz stomatolog.

Ukończył studia historyczne na University of Detroit (dyplom nostryfikował na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Jest specjalistą do spraw funduszy europejskich Euro NGO, liderem Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz założycielem i byłym prezesem Stowarzyszenia “Tutor”, które zajmuje się m.in. przyznawaniem stypendiów maturzystom oraz przyznawaniem grantów lokalnym organizacjom w ramach programu "Działaj Lokalnie".

Był nauczycielem języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza, Szkole Podstawowej im. M. Kopernika i pierwszym dyrektorem Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu oraz radnym poprzedniej kadencji Rady Miejskiej.

Kompetencje burmistrza:

 • jest organem wykonawczym Gminy Ciechanowiec oraz kierownikiem Urzędu,
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 • wykonuje zadania określone ustawą o samorządzie gminnym, innymi przepisami i statutem oraz wynikające z przepisów szczególnych,
 • prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy,
 • sprawuje funkcję przełożonego służbowego w zakresie przepisów prawa pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 • wydaje pracownikom Urzędu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • określa ilość etatów w Urzędzie Miejskim,
 • powołuje i odwołuje Zastępcę Burmistrza,
 • składa oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
 • reprezentuje Gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego,
 • kieruje projekty uchwał i wniosków do Rady,
 • ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz
  z protokołami sesji Rady,
 • udziela Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji,
 • przygotowuje projekt budżetu oraz wykonuje budżet gminy,
 • informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej oraz o wykorzystaniu środków budżetowych,
 • ogłasza uchwały Rady, w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • wydaje pracownikom Urzędu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • odpowiedzialny jest za prawidłowe zorganizowanie i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz za należyte wykorzystanie wyników kontroli.

   
 
następny artykuł »

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl