Inwestycje w 2006 roku Drukuj

 

  • Wykonano przyłącza wodociągowe w gospodarstwach nieobjętych projektami, które uzyskały dofinansowanie w 2005 roku. W ramach tego wykonano roboty dodatkowe zadania inwestycyjnego „Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec”, polegające głównie na budowie sieci wodociągowej o długości 190 mb oraz przyłączy wodociągowych o długości 657 mb. Opracowano dokumentację projektową na budowę przyłącza wodociągowego w miejscowości Kozarze Kolonia nr 97 i 98. Wykonano przyłącza wodociągowe o łącznej długości 2081 m do posesji w miejscowości Kozarze Kolonia nr 97 i 98, przyłącze wodociągowe o długości 508,00 mb do posesji we wsi Stare Wojtkowice oraz przyłącze wodociągowe o długości 765 mb w miejscowości Wojtkowice-Dady.

  • Gmina Ciechanowiec współfinansowała ze Starostwem Powiatowym budowę dróg publicznych powiatowych przebiegających przez teren Gminy Ciechanowiec, były to: droga Brańsk – Lubieszcze – Olędy – Małyszczyn – Pobikry – Perlejewo – Granne oraz droga Malec – Pobikry, a także ul. Pałacowa w Ciechanowcu.

  • Wykonano roboty budowlane projektu „Poprawa tansgranicznej dostępności i spójności komunikacyjnej Miasta Ciechanowiec” realizowanego w ramach Programu INTERREG IIIA/Tacis Pl-B-U 2004-2006. Roboty zostały przeprowadzone na ulicach: Akacjowej, Świerkowej, Lipowej, Klonowej, Brzozowej, Sosnowej, Kozarskiej, Wojska Polskiego i Szkolnej, w ramach, których wybudowano: 4,33 km nawierzchni asfaltowo - bitumicznych, utwardzono 0,789 km poboczy, wybudowano 6,029 km chodników, 125 szt. miejsc postojowych, zatokę autobusową oraz opłacono koszty nadzoru inwestorskiego inwestycji.

  • Utwardzono i osuszono 1 020 m2 placu targowicy. Na 187 m2 wykonano podbudowę betonową i ułożono kostkę brukową, zainstalowano 50 szt. stołów drewnianych i ułożono 833 m2 kostki brukowej pomiędzy rzędami stołów dla handlujących. Budowa ciągu pieszego na targowicy miejskiej wyniosła 94 944,02 złotych.

  • Przystosowano samochód marki „Jelcz S416/2” do potrzeb ratownictwa pożarniczego i ekologicznego będącego na wyposażeniu OSP w Pobikrach. W tym celu zamontowano zbiornik wody o pojemności – 7000 l, autopompę o wydajności do 2400 l/min, wmontowano szybkie natarcie długości 35 m, skrytki do umieszczenia sprzętu do ratownictwa pożarniczego i ekologicznego, zbiornik o pojemności 200 l na środek pianotwórczy oraz działko samochodowe.

  • Rozbudowano sieć wodociągową oraz kanalizację sanitarną i deszczową w Ciechanowcu. Roboty budowlane wykonane dodatkowo objęły dwa etapy. W pierwszym etapie wykonano 312 mb przyłączy wodociągowych w ul. Mickiewicza i osiedlu przy ul. Kuczyńskiej oraz 98,5 mb przyłączy sanitarnych w ul. Mickiewicza i osiedlu przy ul. Kuczyńskiej. W II etapie robót budowlanych wykonano w ulicach: Mickiewicza, Wojska Polskiego, Szkolnej i Polskiej oraz na oczyszczalni ścieków: 135,05 mb i 28 sztuk przyłączy sanitarnych oraz 93 mb i 25 sztuk przyłączy wodociągowych.

  • Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ciechanowcu. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano i zmodernizowano 0,58 km sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Szkolnej i Polskiej w Ciechanowcu, wykonano 0,83 km sieci kanalizacji sanitarnej, wykonano 0,32 km sieci deszczowej, 0,2 km przykanalików deszczowych - 661.909 zł. W ramach robót inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków przy ulicy Wspólnej wykonano: wiatę nad urządzeniem „Huber”, komorę rozdziału ścieków, komorę zasów, zadaszenie istniejących zbiorników retencyjnych, instalacje sanitarne w obiekcie nr 5.1 (wiata) oraz przebudowano i rozbudowano przewody międzyobiektowe, technologię oczyszczalni ścieków - część mechaniczna, roboty elektryczne. Dodatkowo wybudowano dojazdy oraz ogrodzono teren przepompowni. Środki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji wyniosły 1617483,29 zł.

  • Na placu 3 Maja w Ciechanowcu przebudowano oświetlenie uliczne. Zdemontowano stare żelbetowe słupy oświetlenia ulicznego, wykonano cokoły betonowe pod nowe latarnie oraz wymieniono okablowanie instalacji oświetleniowej. Na placu 3 Maja zamontowano 15 sztuk nowych stylowych latarni ulicznych.

  • Wyremontowano budynki świetlic wiejskich w miejscowościach Bujenka, Kosiorki, Malec i Pobikry. Prace budowlane polegały na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej z likwidacją części okien, naprawie dachów i stropów z obróbką blacharską, wykonaniu posadzek z gresu, likwidacji pieców i innych elementów wewnętrznych, wykonaniu prac murarskich i malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, wymianie instalacji elektrycznej, wydzieleniu pomieszczeń sanitariatów, budowie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, wykonaniu opasek wokół budynków oraz utwardzeniu dojazdów i dojść do budynków z kostki brukowej. Dodatkowo uzupełniono ścianki i wykonano podkłady piaskowe i betonowe, zasypano przestrzeń po rozebraniu podłóg z desek, wymieniono drzwi, wykonano schody z garażu do sali świetlicowej, ocieplono ściany budynków płytami styropianowymi oraz wykonano tynki zewnętrzne i pomalowano ściany. Na zewnątrz świetlic zostały ułożone chodniki z kostki brukowej.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl