Inwestycje w 2007 roku Drukuj

 

 • Polepszono stan dróg i ulic na terenie miasta i gminy. Zmodernizowano drogę gminną na odcinku Czaje-Wólka - Czaje-Bagno o łącznej długości 1690 mb. Droga została utwardzona poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego – żwiru oraz profilowanie istniejących rowów. Łączna wartość robót budowlanych – 133.205,09 zł, w tym 50.000,00 zł dofinansowania z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 • Przebudowana została droga gminna do wsi Zadobrze, która służy całej gminie jako dojazd do targowicy, a także droga we wsi Zadobrze i droga gminna na odcinku Antonin – Antonin-Kolonia na łączną długość 1280 m. W ramach tych prac wykonano warstwę wiążącą nawierzchni bitumicznej o grubości 2 cm i warstwę ścieralną grubości 3 cm z masy mineralno – asfaltowej, pobocza z kruszywa naturalnego gr. 5cm oraz ustawiono pionowe znaki drogowe. Łączna wartość robót wyniosła 512.971,11 zł - sfinansowana wyłącznie ze środków własnych Gminy Ciechanowiec.

 • Przeprowadzone zostało żwirowanie drogi dojazdowej do wsi Dąbczyn od strony drogi powiatowej Ciechanowiec - Tworkowice oraz żwirowanie innych fragmentów dróg w naszej gminie wymagających naprawienia ich powierzchni. Koszty tej pracy wyniosły ok. 300 tys. zł.

 • Zakończono I etap przebudowy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew-Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze. Ułożono warstwę ścieralną na długości 644m i warstwę wiążącą na długości 289 m. Przebudowano chodniki, parkingi i wjazdy o łącznej powierzchni 1613 m² oraz ułożono chodnik z kostki brukowcowej przy ulicy Drohickiej o powierzchni 120 m². Wartość wymienionych robót wyniosła Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 436.440,00 zł.

 • W ramach porozumienia zawartego z Powiatem Wysokomazowieckim zapłacono za roboty na odcinakach dróg: Malec - Pobikry; Ciechanowiec – Kosiorki – Perlejewo; Czaje – Czaje-Wólka; Puchały Stare – Spieszyn – Korycin – Czaje – Czaje-Wólka; Wojtkowice Stare – Pełch; Wojtkowice Stare – Wojtkowice-Dady. Prace wykonane były jeszcze w 2006 roku, ale gmina nie zabezpieczyła wtedy na ten cel żadnych środków. Suma udziału gminy w tej inwestycji wyniosła 610.534,94 zł.

 • Odbyły się konsultacje nad projektem zorganizowania centrum sportowo-rekreacyjnego w Ciechanowcu. W konsultacjach udział wzięli radni Rady Miejskiej, burmistrz i zastępca burmistrza Ciechanowca, przedstawiciele środowisk sportowych oraz inni zainteresowani. Następnym krokiem w realizacji tego projektu będzie wydanie decyzji o warunkach zabudowy „wyspy”, co jest niezbędne do rozpoczęcia prac nad projektami technicznymi, które będą załącznikami do wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji przewidziana jest na kolejne lata, a projekt przewiduje możliwość wykonywania prac etapami.

 • Wykonano projekt koncepcji nowego odcinka ul. Szkolnej od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Kościelnej wraz z rondem w ul. Kościelnej, a także wykonano mapy do celów projektowych ul. Szkolnej oraz obszaru przyległego pod projektowaną „obwodnicę” Ciechanowca i strefę przemysłową. Łączny koszt opracowania dokumentacji wyniósł: 25.132,00 zł.

 • W ramach porozumienia „Winna z tradycją w przyszłość 2006-2009” przeprowadzono modernizację Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej-Poświętnej. Wymieniono stolarkę budowlaną, ocieplono i oszalowano elewację, położono posadzki, zamontowano kominek, wykonano przyłącze wodociągowe i przydomową oczyszczalnię ścieków, utwardzono plac i ogrodzono działkę. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 450 tys. złotych, z czego 251 tys. to dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

 • W grudniu 2007 zmodernizowano świetlicę w Radziszewie-Sieńczuchu. W ramach prac wykonano remont elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem budynku. Odnowiona została stolarka okienno-drzwiowa oraz wykonano nowe podbitki dachu. Ogólny koszt modernizacji wyniósł 20.000 zł i został sfinansowany ze środków własnych gminy.

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu wzbogaciła się o nowy wóz strażacki. Średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4 × 4 o pojemności 2500 litrów, z elektryczną wyciągarką i masztem oświetleniowym. Samochód kosztował 550 tys. zł, a fundusze na jego zakup pochodziły z kilku źródeł. Fundusz Ochrony Środowiska udzielił dotacji w wysokości 100 tys. zł, Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych – 125 tys. zł, Komenda Główna Państwowych Straży Pożarnych – 55 tys. zł i Gmina Ciechanowiec – 169 tys. zł. Brakujące 100 tys. pochodzi z kredytu preferencyjnego, jakiego udzielił naszej gminie FOŚ.

 • Przeprowadzono inwestycje w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu. Wykonane zostały prace remontowe drugiego wejścia do szkoły dostosowujące je do obecnych wymogów. Przebudowano schody, wymieniono drzwi i okna w wejściu oraz balustradę, a także poprawiono tynki. Prace na klatce schodowej prowadzono pod kątem przyszłych inwestycji związanych z dobudowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Po około 10 latach od ostatniej wymiany okien zamontowano 27 nowych, szczelnych okien w salach lekcyjnych, co ograniczyło straty ciepła i poprawiło warunki termoizolacyjne budynku szkolnego. Ogólny koszt remontu szkoły wyniósł ponad 83 tys. zł. Szkoła zakupiła także za 28 tys. zł nowy samochód - Volkswagen Transporter, którym są dowożone obiady do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl