Program
Spotkanie w ramach programu LEADER Drukuj
04.03.2008.

 Mieszkańcy gminy Ciechanowiec wzięli aktywny udział w pracach nad tworzeniem lokalnej grupy działania oraz opracowaniem lokalnej strategii rozwoju. Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji społecznych, jednostek organizacyjnych samorządu, czterech spośród piętnastu radnych, a także rolnicy i osoby indywidualne.
    
Uczestnicy spotkania zostali wprowadzeni w tematykę funduszy w ramach Programu Leader,
a następnie odbyły się konsultacje na temat lokalnej strategii rozwoju gminy Ciechanowiec. Mieszkańcy naszej gminy poprzez aktywność, zaangażowanie i pomysłowość oraz co najważniejsze współprace przy opracowywaniu lokalnej strategii działania pokazali, że poza kapitałem lokalnym mamy też duży kapitał społeczny, który można i warto rozwijać. Omawianie aspektów otoczenia lokalnego i potencjału w nim zawartego (fauna, flora, zbiorniki wodne, rzeka, zabytki, itd.), przełożyło się na wiele ciekawych pomysłów projektowych.
    
Otrzymanie funduszy na realizacje projektów w ramach Programu Leader będzie łatwiejsze niż w innych Programach Operacyjnych, ponieważ wnioski o dofinansowanie składane będą do Lokalnej Grupy Działania (LGD) w skład, której wejdą trzej przedstawiciele naszej gminy. Pozostali członkowie LGD to przedstawiciele miast i gmin, które razem z Gminą Ciechanowiec tworzą Lokalną Grupę Działania.
    
O fundusze będzie można się starać od 2009 roku. Jednak zanim do tego dojdzie należy opracować wspólną Lokalną Strategię Działania oraz złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację LSD. Konkurs zostanie ogłoszony najpóźniej w trzecim kwartale 2008 r. Kryteria na podstawie, których wybierane są LGD, odnoszą się do potencjału organizacyjno administracyjnego LGD oraz jakości LSR.


PROGRAM LEADER:
Program LEADER stanowi czwartą oś priorytetową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działania w ramach PROW będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.
Główne założenia podejścia Leader 2007-2013 (1)
 • jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich
 • jest realizowany poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD)
 • lokalna społeczność wiejska opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) oraz realizuje wynikające z niej innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego
 • Lokalna Grupa Działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii
 • wspierana będzie działalność Lokalnych Grup Działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy
 • sprzyja lepszemu wdrożeniu i absorpcji środków w ramach osi 3, której charakter działań i jej podstawowy cel odpowiada idei tworzenia LSR
 • realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do osiągnięcia celów osi trzeciej „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”:
  - różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  - tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
  - odnowa i rozwój wsi.
Kryteria dostępu dla Lokalnych Grup Działania (1)
 • partnerstwo trójsektorowe składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego
 • na poziomie decyzyjnym partnerstwa przynajmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia
 • LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju; obszar objęty strategią LGD jest spójny i obejmuje gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców, miejscowości gmin miejskich do 5 tys. mieszkańców.
 • obszar, na którym jest realizowana LSR, liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców
 • dopuszcza się możliwość działania wyłącznie jednej LGD na danym obszarze
 • LGD musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i wdrożenia LSR
Działania osi 4 – Leader:

Działanie 4.1 Wdrażanie LSR („Małe projekty”)
 • beneficjenci działań osi 3. objętych osią 4,
 • beneficjenci tzw. „Małych projektów”:
  - osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD
  - osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD;
  - osoby prawne: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz pozostałe osoby prawne posiadające siedzibę lub działające na obszarze LGD
 • maksymalna wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 25 000 PLN
 • całkowita wartość projektu nie może przekraczać 100 000 PLN
Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy
 • pomoc jednorazowa
 • możliwość realizacji projektu w etapach
 • 100 % kosztów kwalifikowalnych
Działanie 4.3 Funkcjonowanie LGD
 • pomoc jednorazowa z wielokrotną płatnością
 • możliwość realizacji projektu w etapach
 • 100% kosztów kwalifikowalnych
Spotkanie w ramach programu LEADER

Spotkanie w ramach programu LEADER

Spotkanie w ramach programu LEADER
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 

Projekty unijne

 
facebook      instagram      youtube

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl