Sołectwo Pobikry Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Pobikry, która  jest jedną z największych osad w Gminie Ciechanowiec, obejmuje powierzchnię 1817 ha i leży w południowo-wschodniej części gminy, przy granicy z Gminą Grodzisk. Przez Pobikry przepływa lewobrzeżny dopływ Nurca – Kukawka.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciechanowiec miejscowość Pobikry została zaliczona do Jednostki Rolniczej, obejmującej środkową i południowo-wschodnią część obszaru gminy i zawartej pomiędzy drogami relacji Ciechanowiec – Wojtkowice-Glinna i Ciechanowiec - Białystok oraz granicami administracyjnymi gminy.

W jednostce tej dominuje gospodarka rolna i leśna. Obszar charakteryzuje się wyższą jakością przestrzeni produkcyjnej (przewaga gleb III i IV klasy bonitacyjnej). W południowo - wschodniej części jednostki występuje znaczny udział terenów leśnych. Na całym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla bydła.

Obszary miejscowości Pobikry charakteryzują się wyższą jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej z przewagą gleb kl. IV i częściowo kl. III, dobrze rozwiniętą hodowlą bydła oraz wyposażeniem gospodarstw w infrastrukturę techniczną (wodociągi, drenacje). Występują tutaj również największe i najbardziej zwarte powierzchnie użytków zielonych. Są to łąki i pastwiska zaliczone do III i IV klasy bonitacyjnej.

Podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej jest bydło mleczne.
Obszar wsi wyposażony jest w sieć wodociągową opartą o zasoby ujęcia wody w Ciechanowcu.
Dostępność komunikacyjną wsi zapewnia system dróg powiatowych:
– Brańsk – Czaje – Pobikry – Granne
– Antonin – Trzaski – Radziszewo-Króle – Pobikry
– (Żery) – (granica starego województwa) – Pobikry
– (Sypnie) – Pobikry

SołtysAntoni Zabłudowski

Rada SołeckaDawid Filipczuk 
                              Bartłomiej Stańczuk

Radny – Tadeusz Czołomiej

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2017 r.) – 236

Pomniki przyrody

W parku podworskim w Pobikrach:

 • jesion wyniosły o obwodzie 295 cm i wysokości 28 m (nr rej. 61 ł);
 • jesion wyniosły o obwodzie 285 cm i wysokości 27 m (nr rej. 62 ł);
 • jesion wyniosły o obwodzie 130 cm i wysokości 29 m (nr rej. 63 ł);
 • klon zwyczajny o obwodzie 250 cm i wysokości 30 m (nr rej. 64 ł);
 • sosna wejmutka o obwodzie 210 cm i wysokości 26 m (nr rej. 65 ł);
 • lipa drobnolistna o obwodzie 320 cm i wysokości 32 m (nr rej. 66 ł);
 • lipa drobnolistna o obwodzie 345 cm i wysokości 30 m (nr rej. 67 ł);
 • grupa 3 jesionów wyniosłych o obwodach 220, 250, 340 cm i wysokości 30 m (nr rej. 144 ł);
 • klon zwyczajny o obwodzie 255 cm i wysokości 25 m (nr rej. 145 ł);
 • jesion wyniosły o obwodzie 320 cm i wysokości 30 m (nr rej. 146 ł);
 • lipa drobnolistna o obwodzie 300 cm i wysokości 28 m (nr rej. 147 ł).

  Uroczysko Kalinowo - lasy wodochronne (oddział 165, 166d);
  Uroczysko Pobikry II - lasy wodochronne (oddział 183a, 184c, 191, 197, 206f).

Zabytki

         1. Zespół kościoła paraf. pw. św. Stanisława Bpa:
                 a. kościół murowany 1857-64 - nr rej. 55
                 b. ogrodzenie z bramą, murowane, 3 ćw. XIX
                 c. plebania, drewn., pocz. XX - nr rej. 33
         2. Cmentarz rzymskokatolicki - nr rej. 307
         3. Mogiła ludności żydowskiej pomordowanej w 1942 - nr rej. 428
         4. Pozostałości zespołu dworskiego:
                 a. oficyna, drewniano-murowana, 2 ćw. XIX, 1982-85 - nr rej. 32 
                 b. stajnia i wozownia, murowane, 1905 - nr rej. 216
                 c. obora, murowana, 1904 - nr rej. 216
                 d. spichlerz, murowany. XIX/XX - nr rej. 216
                 e. kuźnia, murowana, lata 20 XX - nr rej. 216
                 f. park krajobrazowy, 2 połowa XIX - nr rej. 216
      

Turystyka

Obszar wsi Pobikry charakteryzuje się wysoką lesistością. Na walory turystyczne lasów składają się elementy taksacyjne w postaci typu siedliska, składu gatunkowego i wieku drzewostanów. Za najkorzystniejsze z punktu widzenia przydatności turystycznej uznaje się lasy na siedliskach borów i lasów mieszanych świeżych z drzewostanami sosny, dębu i brzozy, w starszych grupach wiekowych.


Warto wiedzieć

Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Świetlica Wiejska – odnowiona w 2006 roku
Flila Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry

Ochotnicza Straż Pożarna
– Pobikry 49
typ „S”, Remiza przy Świetlicy Wiejskiej
Prezes- Tadeusz Czołomiej
Naczelnik- Tomasz Jacyniewicz
Sekretarz- Jacek Pruski
Skarbnik- Grzegorz Olszewski
Kierowca- Jacek Pruski
członków – 11

Ośrodek Zdrowia,
Punkt Apteczny
Indywidualna praktyka pielęgniarska - G. Marczuk

Przepompownia
Sklep spożywczo - przemysłowy – N. Nowaszewska,
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe – J. Stańczuk,
Usługi leśne – T. Malinowski,
Zakład usług leśnych – Z. Kamont

Historia
Pobikry, mylnie Pobikrów, dawniej Pobikrowy, wieś nad lewobocznym dopływem Nurca, powiat bielski guberni grodzieńskiej, o 13 wiorst od Grannego, przy drodze handlowej do Bielska. Posiada kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa, wzniesiony z drzewa w 1504 roku, przez Pobikrowskich a w 1864 roku z muru, przebudowany przez dziedzica Stefana Ciecierskiego. Jest to piękna budowla w stylu gotyckim (ob. Tyg. Ilustr. z 1866 r., t. III, 195 nr). Parafia katolicka, dekanatu bielskiego, ma 1301 wiernych. W parafii zamieszkuje dużo szlachty zagonowej.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom VIII z roku 1887, )

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl