Sołectwo Pobikry Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Pobikry, która  jest jedną z największych osad w Gminie Ciechanowiec, obejmuje powierzchnię 1817 ha i leży w południowo-wschodniej części gminy, przy granicy z Gminą Grodzisk. Przez Pobikry przepływa lewobrzeżny dopływ Nurca – Kukawka.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciechanowiec miejscowość Pobikry została zaliczona do Jednostki Rolniczej, obejmującej środkową i południowo-wschodnią część obszaru gminy i zawartej pomiędzy drogami relacji Ciechanowiec – Wojtkowice-Glinna i Ciechanowiec - Białystok oraz granicami administracyjnymi gminy.

W jednostce tej dominuje gospodarka rolna i leśna. Obszar charakteryzuje się wyższą jakością przestrzeni produkcyjnej (przewaga gleb III i IV klasy bonitacyjnej). W południowo - wschodniej części jednostki występuje znaczny udział terenów leśnych. Na całym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla bydła.

Obszary miejscowości Pobikry charakteryzują się wyższą jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej z przewagą gleb kl. IV i częściowo kl. III, dobrze rozwiniętą hodowlą bydła oraz wyposażeniem gospodarstw w infrastrukturę techniczną (wodociągi, drenacje). Występują tutaj również największe i najbardziej zwarte powierzchnie użytków zielonych. Są to łąki i pastwiska zaliczone do III i IV klasy bonitacyjnej.

Podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej jest bydło mleczne.
Obszar wsi wyposażony jest w sieć wodociągową opartą o zasoby ujęcia wody w Ciechanowcu.
Dostępność komunikacyjną wsi zapewnia system dróg powiatowych:
– Brańsk – Czaje – Pobikry – Granne
– Antonin – Trzaski – Radziszewo-Króle – Pobikry
– (Żery) – (granica starego województwa) – Pobikry
– (Sypnie) – Pobikry

SołtysAntoni Zabłudowski

Rada SołeckaDawid Filipczuk 
                              Bartłomiej Stańczuk

Radny – Tadeusz Czołomiej

Dzielnicowy – sierżant sztabowy Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2016 r.) – 239

Pomniki przyrody

W parku podworskim w Pobikrach znajdują się następujące pomniki przyrody:
    – jesion wyniosły o obwodzie 98 cm i wysokości 19 m (nr rej. 61);
    – jesion wyniosły o obwodzie 120 cm i wysokości 19 m (nr rej. 62);
    – jesion wyniosły o obwodzie 110 cm i wysokości 29 m (nr rej. 63);
    – klon zwyczajny o obwodzie 70 cm i wysokości 30 m (nr rej. 64);
    – sosna wejmutka o obwodzie 73 cm i wysokości 26 m (nr rej. 65);
    – lipa drobnolistna o obwodzie 110 cm i wysokości 23 m (nr rej. 66);
    – lipa drobnolistna o obwodzie 105 cm i wysokości 29 m (nr rej. 67);
    – grupa 3 jesionów wyniosłych o obwodach 183, 210, 240 cm i wysokości 22-25 m (nr rej. 144);
    – klon zwyczajny o obwodzie 236 cm i wysokości 18 m (nr rej. 67).
Uroczysko Kalinowo - lasy wodochronne (oddział 165, 166d)
Uroczysko Pobikry II - lasy wodochronne (oddział 183a, 184c, 191, 197, 206f).

Zabytki

         1. Zespół kościoła paraf. pw. św. Stanisława Bpa:
                 a. kościół murowany 1857-64 - nr rej. 55
                 b. ogrodzenie z bramą, murowane, 3 ćw. XIX
                 c. plebania, drewn., pocz. XX - nr rej. 33
         2. Cmentarz rzymskokatolicki - nr rej. 307
         3. Mogiła ludności żydowskiej pomordowanej w 1942 - nr rej. 428
         4. Pozostałości zespołu dworskiego:
                 a. oficyna, drewniano-murowana, 2 ćw. XIX, 1982-85 - nr rej. 32 
                 b. stajnia i wozownia, murowane, 1905 - nr rej. 216
                 c. obora, murowana, 1904 - nr rej. 216
                 d. spichlerz, murowany. XIX/XX - nr rej. 216
                 e. kuźnia, murowana, lata 20 XX - nr rej. 216
                 f. park krajobrazowy, 2 połowa XIX - nr rej. 216
         5. Dom nr 4, drewniany, początek XX 


Turystyka

Obszar wsi Pobikry charakteryzuje się wysoką lesistością. Na walory turystyczne lasów składają się elementy taksacyjne w postaci typu siedliska, składu gatunkowego i wieku drzewostanów. Za najkorzystniejsze z punktu widzenia przydatności turystycznej uznaje się lasy na siedliskach borów i lasów mieszanych świeżych z drzewostanami sosny, dębu i brzozy, w starszych grupach wiekowych.


Warto wiedzieć


Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Świetlica Wiejska – odnowiona w 2006 roku
Flila Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry

Ochotnicza Straż Pożarna
– Pobikry 49
typ „S”, Remiza przy Świetlicy Wiejskiej
Prezes- Tadeusz Czołomiej
Naczelnik- Tomasz Jacyniewicz
Sekretarz- Jacek Pruski
Skarbnik- Grzegorz Olszewski
Kierowca- Jacek Pruski
członków – 11

Ośrodek Zdrowia,
Punkt Apteczny
Indywidualna praktyka pielęgniarska - G. Marczuk

Przepompownia
Sklep spożywczo - przemysłowy – N. Nowaszewska,
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe – J. Stańczuk,
Usługi leśne – T. Malinowski,
Zakład usług leśnych – Z. Kamont

Historia
Pobikry, mylnie Pobikrów, dawniej Pobikrowy, wieś nad lewobocznym dopływem Nurca, powiat bielski guberni grodzieńskiej, o 13 wiorst od Grannego, przy drodze handlowej do Bielska. Posiada kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa, wzniesiony z drzewa w 1504 roku, przez Pobikrowskich a w 1864 roku z muru, przebudowany przez dziedzica Stefana Ciecierskiego. Jest to piękna budowla w stylu gotyckim (ob. Tyg. Ilustr. z 1866 r., t. III, 195 nr). Parafia katolicka, dekanatu bielskiego, ma 1301 wiernych. W parafii zamieszkuje dużo szlachty zagonowej.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom VIII z roku 1887, )

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl