Sołectwo Malec Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Malec, która obejmuje powierzchnię 537 ha i położona jest w centralnej części gminy, a jej granice przylegają do drogi wojewódzkiej Zambrów - Czyżew - Ciechanowiec - Siemiatycze.   

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciechanowiec miejscowość Malec została zaliczona do Jednostki Rolniczej, obejmującej środkową i południowo-wschodnią część obszaru gminy i zawartej pomiędzy drogami relacji Ciechanowiec – Wojtkowice-Glinna i Ciechanowiec - Białystok oraz granicami administracyjnymi gminy.

W jednostce tej dominuje gospodarka rolna i leśna. Obszar charakteryzuje się wyższą jakością przestrzeni produkcyjnej (przewaga gleb III i IV klasy bonitacyjnej. W południowo - wschodniej części jednostki występuje znaczny udział terenów leśnych. Na całym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla bydła.

Obszary miejscowości Malec charakteryzują się raczej średnią jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dobrze rozwiniętą hodowlą bydła oraz wyposażeniem gospodarstw w infrastrukturę techniczną (wodociągi, drenacje). Występują tutaj również największe i najbardziej zwarte powierzchnie użytków zielonych, słabej jednak wydajności.

Podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej jest bydło mleczne.
Obszar wsi wyposażony jest w sieć wodociągową opartą o zasoby ujęcia wody w Ciechanowcu.
Dostępność komunikacyjną wsi zapewniają:
— droga wojewódzka nr 690 – Zambrów - Czyżew - Ciechanowiec - Siemiatycze
— droga powiatowa – Malec – Pobikry

SołtysMarta Katarzyna Olędzka

Rada Sołecka – Joanna Lasiuk
                               Alina Uszyńska
                              Tadeusz Uszyński

Radny – Tadeusz Łopaciuk

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy  (stan na 31.12.2017 r.) – 134

Pomnik przyrody
Grupa 30 wiązów o obwodach 380-450 cm i wysokości 25-30 m (nr rej. 39 ł).


Warto wiedzieć

Świetlica Wiejska– odnowiona w 2006 roku

Sklep spożywczo - przemysłowy – J. Hubkowski,
Handel – S. Czołomiej,
Firma  Nasienno - Handlowa

Historia

Malec
, wieś włościańska i folwark, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w dawnej ziemi drohickiej, gmina Skórzec, parafia katolicka Ciechanowiec, 47 wiorst od Bielska. Wieś ma 201 dziesięcin; folwark 606 dziesięcin (375 lasu). Wchodził w skład dóbr ostrożańsko-pobikrowskich, w roku 1889 przeszedł na własność hr. Jezierskiego. Ludność polska.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV cz. II z roku 1902, )

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl