Sołectwo Kosiorki Drukuj


Obszarem działania sołectwa są wsie: Kosiorki i Gaj leżące nad Mścichówką. Wieś Kosiorki obejmuje powierzchnię 537 ha i zlokalizowana jest w południowej części gminy, przy drodze powiatowej Ciechanowiec – Kosiorki – Perlejewo.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciechanowiec miejscowość Kosiorki została zaliczona do Jednostki Rolniczej, obejmującej środkową i południowo-wschodnią część obszaru gminy i zawartej pomiędzy drogami relacji Ciechanowiec – Wojtkowice-Glinna i Ciechanowiec – Białystok oraz granicami administracyjnymi gminy.

W jednostce tej dominuje gospodarka rolna i leśna. Obszar charakteryzuje się wyższą jakością przestrzeni produkcyjnej (przewaga gleb III i IV klasy bonitacyjnej). W południowo-wschodniej części jednostki występuje znaczny udział terenów leśnych. Na całym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla bydła.

Jako jedna z niewielu miejscowości w gminie wieś Kosiorki charakteryzuje się rozproszoną zabudową kolonijną. Obszary miejscowości Kosiorki cechuje raczej średnia jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dobrze rozwiniętą hodowlą trzody chlewnej oraz wyposażeniem gospodarstw w infrastrukturę techniczną (wodociągi, drenacje). Występują tutaj również największe i najbardziej zwarte powierzchnie użytków zielonych, słabej jednak wydajności.

Podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej jest trzoda chlewna.
Obszar wsi wyposażony jest w sieć wodociągową opartą o zasoby ujęcia wody w Ciechanowcu.

Sołtys – Tomasz Gieros

Rada Sołecka – Bożena Grabarz
                              Wiesław Ambroziak

Radny – Stanisław Szczepan Kietliński

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2017 r.) – 115
        Kosiorki – 86       
        Gaj – 29

Zabytki

Gaj – kapliczka, murowana, początek XX

Warto wiedzieć

Świetlica Wiejska w Kosiorkach– odnowiona w 2006 roku

Murarstwo – J. Kalinowski , Gaj;
Zakład projektowo - realizacyjny "Eko - WODEX",

HistoriaKosiorki, wieś włościańska, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w dawnej ziemi drohickiej, gmina Skórzec, parafia katolicka Ciechanowiec, 52 wiorsty od Bielska, 187 dziesięcin. Ludność polska.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV, cz. II, )

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl