Usługi Drukuj

1. Stawki za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych beczkowozem o pojemności 4,3m3

Ceny netto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości:

a) z terenu Ciechanowca:
 - o pojemności do 2 m3 niezależnie od jego zawartości faktycznej – 24,00 zł netto,
 - o pojemności większej niż 2 m3 za każdy 1 m3 – 12,00 zł, lecz nie mniej niż za 2 m3,

    b) z terenów wiejskich:
 - wywóz nieczystości płynnych w ilości powyżej 2,5 m3 do 4,3 m3 - 18,34 zł/m3  
 - wywóz nieczystości płynnych w ilości do 2,5 m3 (opłata za kurs)  - 45,85 zł/kurs

2. Ceny netto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym od właścicieli nieruchomości:

a) z terenu Ciechanowca:
- o pojemności do 2 m3 niezależnie od jego zawartości faktycznej - 24,00 zł,
- o pojemności większej niż 2 m3 za każdy 1 m3 - 12,00 zł lecz nie mniej niż za 2 m3;

b) z terenów wiejskich:
- o pojemności do 2 m3 niezależnie od jego zawartości faktycznej - 18,00 zł,
- o pojemności większej niż 2 m3 za każdy 1 m3 - 9,00 zł lecz nie mniej niż za 2 m3,
- za każdy km jazdy samochodem asenizacyjnym - 1,80 zł.

3. Przyjęcie 1 m3 nieczystości ciekłych do stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków - 7,00 zł.

4. Od 1 czerwca 2016 roku obowiązują następujące taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
 - za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 1,94 zł za 1m3,
 - za zbiorowe odprowadzenie ścieków w kwocie 5,20 zł za 1m3,
 - stawka opłaty stałej miesięcznej od wodomierza lub podłączenia, w przypadku odbiorców ryczałtowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie .

5. Do wszystkich cen dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

Numery Telefonów:
86 277 10 42 - Sekterariat PRK FARE w Ciechanowcu
 500 134 014 - Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
 500 134 020  
 500 134 016 - Stacja wodociągowa w Ciechanowcu
 500 134 019 - Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowcu
 500 134 018 - Odbiór śmieci
 500 134 017 - Odbiór nieczystości płynych
 

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu informuje, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września1996 r. ( Dz. U. 96.132.622 z późn. zm. ), do obowiązków właścicieli nieruchomości należą:

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych,

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalni; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków,

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, obowiązek ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych,

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

5) właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

 

 
« poprzedni artykuł

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl