XXVII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
23.04.2009.

Burmistrz Ciechanowca złożył sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami. Poinformował zebranych, że oprócz odpisywania na wszelkie pisma zarówno te podpisane jak i niepodpisane od ostatniej sesji: wymieniono okna w byłej Szkole Podstawowej w Pobikrach; trwają prace na odcinku drogi gminnej w Kocach-Piskułach (odcinek od drogi wojewódzkiej do domu państwa Niedziółków); trwają prace na drodze powiatowej z Radziszewa-Króli do Pobikier – Zarząd Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o 50 % współfinansowania tej drogi; trwają rozmowy z przedstawicielami Urzędu Konserwatora Zabytków w sprawie wycinki drzew wzdłuż ul. 11-go listopada oraz nowych nasadzeń; Wojewoda udzielił zgody na budowę drogi w Skórcu - w związku z tym niedługo zostanie ogłoszony przetarg; nadal trwa budowa hali sportowej przy gimnazjum; w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku odbyło się spotkanie dotyczące czyszczenia zalewu w Ciechanowcu, na którym obecne były wszystkie strony zainteresowane tym tematem, z wędkarzami włącznie – ustalono procentowy udział partnerów w całym przedsięwzięciu (p. Murawski zaproponował 10 % udziału we współfinansowaniu, Koło Wędkarskie ma podjąć decyzję w tej sprawie a resztę kosztów Gmina i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych podzieli na pół – ze strony Gminy będzie to około 190 tysięcy złotych). Ponadto od czasu ostatniej sesji na zaproszenie Burmistrza miasta partnerskiego Rosbach w Niemczech, 8 osobowa delegacja z Gminy Ciechanowiec wzięła udział w obchodach 1125 rocznicy pojawienia się pierwszej pisanej wzmianki o tym mieście. Opracowano plan rekultywacji składowiska śmieci na „Dominikowie”. Przewidywana wartość wszystkich prac rekultywacyjnych wyniesie ok. 700 tyś złotych, a realizacja projektu przewidziana jest na rok 2010. Policja zorganizowała powiatowe spotkanie dotyczące przeciwdziałania agresji poprzez sport i wyszła z ideą powoływania wychowawców podwórkowych. Odbędą się szkolenia z zakresu Funduszu Sołeckiego, po których odbędą się zebrania w zainteresowanych sołectwach. Programy Odnowy Miejscowości mają zostać poprawione i zostaną przedstawione do uchwalenia na następnej sesji. W ubiegłym tygodniu odbyło się Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które unieważniło część uchwały budżetowej podjętej na poprzedniej sesji przez Radę Miejską w Ciechanowcu - tę dotyczącą wykreślenia z budżetu inwestycyjnego pieniędzy na renowację budynku byłej bożnicy na cele domu kultury.
   
Realizując kolejne punkty porządku obrad radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na drogę powiatową Radziszewo-Króle – Pobikry i drogę na odcinku Wojtkowice Stare - Pełch, zmian w budżecie gminy na 2009 rok, nadano Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, zatwierdzono taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalono regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec.
   
Radni nie podjęli uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w zakupie sztandaru dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz już po raz drugi odrzucili uchwałę w sprawie zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, która miała powołać filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Winnie-Poświętnej i Pobikrach.
   
W trakcie załatwiania spraw różnych Burmistrz odpowiedział na pytania radnych i obecnych na sali mieszkańców gminy.
   
Informujemy, że nagranie filmowe ma kilku sekundową przerwę wynikającą z konieczności wymiany akumulatorów w kamerze (w trakcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpiła przerwa w dostawach energii elektrycznej).
                  

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl