Program
Sięgnij po dotacje na "Małe Projekty" Drukuj
23.04.2010.

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na "MAŁE PROJEKTY".   Termin składania wniosków upływa 14 maja 2010 roku.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz dodatkowe oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku). 

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.krainabobra.pl

 
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
ul. Mickiewicza 1A, pokój nr. 3,
18-200 Wysokie Mazowieckie
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30;

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 560 210,40 zł

 
Małe Projekty obejmują następujące kategorie działań podejmowanych na obszarach wiejskich:
 • organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym;
 • promocja i rozwój lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej;
 • rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenie lub zmodernizowanie elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW., przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla danego obszaru;
 • tworzenie, rozwój, przetwarzanie, wprowadzania na rynek oraz podnoszenie jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach (w tym na naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki);
 • organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych;
 • zakup i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;
 • zakup oprogramowania, urządzeń i sprzętu (w tym komputerów z dostępem do Internetu) i ich udostępnianie społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności;
 • renowacja, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc oraz budowli charakterystycznych dla danej miejscowości wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc;
  odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń itp. oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu;
 • zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje;
 • inwestycje służące utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła lub służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej;
 • budowa/odbudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych;
 • zakup wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont.

Wnioskodawcy: osoby fizyczne zameldowane na obszarze LGD lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD oraz osoby prawne mające siedzibę na obszarze LGD, w szczególności: organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego, kościoły i związki wyznaniowe.
 
Maksymalna wysokość dofinansowania może wynosić 25 tys. zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym minimalna wartość projektu to 4,5 tys zł. natomiast maksymalna wartość projektu to 100 tys złotych.
Jeden beneficjent w trakcie trwania programu może złożyć maksymalnie cztery wnioski, czyli łączna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 tys złotych.

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl