Wolontariusz - jego prawa i obowiązki. Drukuj

Wolontariat to praca na rzecz innych osób wykonywana ochotniczo i bezpłatnie (łać. voluntarius = dobrowolny, chętny). Wolontariusz to osoba, która poświęca swój wolny czas, umiejętności i energię, pełna dobrej woli do działania bez wynagrodzenia na rzecz innych osób i akcji społecznych.

Wolontariusz jest osoba niezależną, odpowiedzialną oraz świadomie działające na rzecz innych osób, a nie na rzecz swojej rodziny czy znajomych. W wielu organizacjach pracują wolontariusze, którzy bezpłatnie dzielą się swoim czasem i wiedzą dostosowując swoje możliwości i umiejętności do potrzeb konkretnych instytucji i organizacji. Wolontariusze to często osoby z wyższym wykształceniem, np. lekarze pracujący w domach dziecka lub hospicjach. Dla odróżnienia w poradniach prawnych założonych przez organizacje pozarządowe pracują prawnicy, którzy za darmo udzielają porad, natomiast w domach kultury wolontariuszami są często pedagodzy bądź osoby o zainteresowaniach kulturalnych i sportowych. Wolontariat nie ma ograniczeń wiekowych - wolontariuszami są uczniowie począwszy od szkół podstawowych aż po szkoły wyższe, a także osoby pracujące i emeryci.

Jednak pomimo tego, iż praca wolontariusza jest bezpłatna ma on swoje praw i obowiązki, które zostały określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.; Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.). Zgodnie z zapisami Ustawy wolontariusze mogą „świadczyć pracę, na rzecz:

  1. organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego,

  2. organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

  3. jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej”.

Zadania stawiane wolontariuszowi należy dostosować do jego wiedzy, umiejętności i możliwości oraz do potrzeb organizacji bądź instytucji, która korzysta z usług wolontariusza. Wolontariusz może wykonywać prace biurowe, tłumaczyć teksty, zajmować się zwierzętami w schroniskach, pomagać przy pisaniu wniosków bądź koordynowaniu projektów. Wolontariusz może pomóc w organizowaniu i czuwaniu nad akcjami, kampaniami czy konferencjami, które organizuje organizacja. Są to tylko niektóre pola działań w których wolontariusz może się świetnie sprawdzić i wykazać. Ważne żeby jego praca dla organizacji była zorganizowana w przemyślany sposób tak żeby obie strony mogły skorzystać na tej współpracy.

Obowiązkiem organizacji korzystającej z pracy wolontariusza jest zawarcie z nim porozumienia o współpracy, poinformować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach oraz o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaną przez niego pracą; zapewnić bezpieczne warunki wykonywania pracy zgodnie z przepisami BHP, w razie potrzeby zaopatrzyć wolontariusza w odzież ochronną.

 

 
następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl