Wolontariusz - jego prawa i obowiązki. Drukuj

Wolontariat to praca na rzecz innych osób wykonywana ochotniczo i bezpłatnie (łać. voluntarius = dobrowolny, chętny). Wolontariusz to osoba, która poświęca swój wolny czas, umiejętności i energię, pełna dobrej woli do działania bez wynagrodzenia na rzecz innych osób i akcji społecznych.

Wolontariusz jest osoba niezależną, odpowiedzialną oraz świadomie działające na rzecz innych osób, a nie na rzecz swojej rodziny czy znajomych. W wielu organizacjach pracują wolontariusze, którzy bezpłatnie dzielą się swoim czasem i wiedzą dostosowując swoje możliwości i umiejętności do potrzeb konkretnych instytucji i organizacji. Wolontariusze to często osoby z wyższym wykształceniem, np. lekarze pracujący w domach dziecka lub hospicjach. Dla odróżnienia w poradniach prawnych założonych przez organizacje pozarządowe pracują prawnicy, którzy za darmo udzielają porad, natomiast w domach kultury wolontariuszami są często pedagodzy bądź osoby o zainteresowaniach kulturalnych i sportowych. Wolontariat nie ma ograniczeń wiekowych - wolontariuszami są uczniowie począwszy od szkół podstawowych aż po szkoły wyższe, a także osoby pracujące i emeryci.

Jednak pomimo tego, iż praca wolontariusza jest bezpłatna ma on swoje praw i obowiązki, które zostały określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.; Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.). Zgodnie z zapisami Ustawy wolontariusze mogą „świadczyć pracę, na rzecz:

  1. organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego,

  2. organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

  3. jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej”.

Zadania stawiane wolontariuszowi należy dostosować do jego wiedzy, umiejętności i możliwości oraz do potrzeb organizacji bądź instytucji, która korzysta z usług wolontariusza. Wolontariusz może wykonywać prace biurowe, tłumaczyć teksty, zajmować się zwierzętami w schroniskach, pomagać przy pisaniu wniosków bądź koordynowaniu projektów. Wolontariusz może pomóc w organizowaniu i czuwaniu nad akcjami, kampaniami czy konferencjami, które organizuje organizacja. Są to tylko niektóre pola działań w których wolontariusz może się świetnie sprawdzić i wykazać. Ważne żeby jego praca dla organizacji była zorganizowana w przemyślany sposób tak żeby obie strony mogły skorzystać na tej współpracy.

Obowiązkiem organizacji korzystającej z pracy wolontariusza jest zawarcie z nim porozumienia o współpracy, poinformować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach oraz o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaną przez niego pracą; zapewnić bezpieczne warunki wykonywania pracy zgodnie z przepisami BHP, w razie potrzeby zaopatrzyć wolontariusza w odzież ochronną.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px