VI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
31.03.2011.

W trakcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni przyjęli porządek dzienny sesji, protokół z poprzedniej sesji oraz wysłuchali sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, w którym poinformowani zostali, że:

— rozpoczął się II etap remontu pl. Jana Pawła II, który został poszerzony o modernizację odcinka ul. Kozarskiej - między ul. Młyńską a wyjazdem na tamę;
— rozpoczyna się remont drogi do miejscowości Winna Stara;
— rozstrzygnięto przetargi na 3 schetynówki: realizowaną z Klukowem drogę z Ciechanowca do Żeber, realizowaną z Grodziskiem drogę Czaje-Wólka przez Czaje-Bagno w stronę Sypni oraz nasz samodzielny projekt na remont 6 ulic w Ciechanowcu, w tym ulicy: Szkolnej (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej), Kościuszki, Mostowej, Plac Odrodzenia, Przechodniej i Stadion;
— został rozstrzygnięty przetarg na remont trzech świetlic wiejskich w miejscowościach Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch i Czaje-Wólka;
— odbyły się spotkania wyborcze w sołectwach i osiedlach - wybrano 1/3 nowych sołtysów, odbyły się też spotkania sprawozdawczo-wyborcze w 9 jednostkach OSP i spotkanie w Antoninie dotyczące drogi na kolonie;
— rozpoczyna się montowanie latarni w Nowodworach;
— wydaliśmy 7 tematycznych ulotek turystycznych, w tym w wersji angielsko-niemieckiej, promujące gminę Ciechanowiec, które zostały już zaprezentowane na Międzynarodowych Targach Turystyki w Katowicach i będą jeszcze prezentowane na innych targach i imprezach, także poza Polską;
— składamy wniosek do Programu Rozwoju Bibliotek, którego nie udało się złożyć w poprzedniej edycji konkursu, ponieważ były problemy z utworzeniem filii biblioteki w Pobikrach, więc nie mogliśmy skorzystać z Programu Rozwoju Bibliotek. Teraz razem z gminą Klukowo, Perlejewo i Rudka wspólnie przygotowujemy wniosek. Mamy już dwie filie Bibliotek w miejscowościach Winna-Poświętna i Pobikry – ostatnio rozstrzygnięto konkurs na stanowisko bibliotekarza;
— codziennie w Urzędzie Miejskim działa punkt pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty;
— w Gimnazjum w Ciechanowcu odbyła się konferencja na temat mediacji w szkole, w której uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele szkół z okolicznych powiatów także z województwa mazowieckiego, wicekurator i rodzice uczniów z Ciechanowca;
— przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie II etapu modernizacji synagogi, ale Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołało konkursy i będziemy szukać dofinansowania z innych źródeł.

Burmistrz Ciechanowca poprosił sołtysów z miejscowości Antonin, Czaje-Wólka, Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch, Radziszewo-Sobiechowo, Skórzec i Zadobrze o spotkanie w związku z wyjaśnieniem problemów związanych z rowami melioracyjnymi.

Po sprawozdaniu z prac między sesjami wystąpiła, zaproszona na sesję, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem Maria Modrzejewska, która mówiła o problemach z aktywizacją zawodową bezrobotnych i wyjaśniła powody, dla których pracownik PUP nie przyjeżdża już do Ciechanowca, by zbierać podpisy na deklaracji gotowości do podjęcia pracy.

W kolejnym punkcie obrad przewodnicząca Rady Miejskiej przekazała informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych, złożonych na początku kadencji. Następnie wszyscy sołtysi otrzymali materiały wspomagające prace sołtysów.

W następnym punkcie obrad rozpatrzono projekty i podjęto uchwały w sprawach:
— odwołania ławników Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie;
— trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
— przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ciechanowiec na lata 2011-2020;
— wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
— przystąpienia do zmiany granic miasta Ciechanowiec oraz do zmiany określenia rodzaju miejscowości Ciechanowczyk;
— zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
— zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec;
— zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2010  samorządowego zakładu budżetowego – Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu;
— udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
— zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na zakończenie sesji Komisja Oświaty wystąpiła z wnioskiem o ustalenie własności gruntów, za które nie są płacone podatki od nieruchomości.

 
VI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

VI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

VI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. Z. Poniatowski MPI


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl