VII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
17.05.2011.
 
VII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

fot. Z. Poniatowski MPI


W trakcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni przyjęli porządek dzienny sesji, protokół z poprzedniej sesji oraz wysłuchali sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, w którym poinformował że:

— Zakończył się remont placu Jana Pawła II, zostały jeszcze do dobudowania  słupy oświetleniowe, które pojawią się tam ma początku czerwca.
— Zakończył się remont drogi w miejscowości Winna Stara.
— Podpisana została umowa z Wojewodą Podlaskim na realizację inwestycji pod nazwą „Poprawa dostępu dróg gminnych w gminie Grodzisk i gminie Ciechanowiec do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich”, w ramach której Gmina Ciechanowiec wspólnie z Gminą Grodzisk wyremontuje drogę Czaje-Wólka – Czaje-Bagno – Sypnie.
— W tym tygodniu podpisane zostaną umowy z Wojewodą na realizację tzw. „Schetynówek” w powiecie wysokomazowieckim, w ramach których Gmina Ciechanowiec realizuje już dwie inwestycje drogowe. Pierwsza inwestycja realizowana jest wspólnie z Gminą Klukowo, w ramach której na terenie gminy Ciechanowiec przebudowane zostanie  200 mb drogi gminnej nr 108063B na odcinku Ciechanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn. Natomiast drugą inwestycję Gmina Ciechanowiec realizuje samodzielnie. W jej ramach przebudowane lub wyremontowane zostaną ulice: Szkolna (od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej), Kościuszki (od. pl. ks. K. Kluka do ul. Mickiewicza) oraz ulice Mostowa, Przechodnia, pl. Odrodzenia i ul. Stadion.
— Trwają prace w świetlicach wiejskich w miejscowościach Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch i Czaje-Wólka.
— Przeszedł wniosek złożony do Programu Rozwoju Bibliotek, który będzie realizowany wspólnie z gminą Klukowo, Perlejewo i Rudka.
— Przyznane zostały już Gminie Ciechanowiec środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadania z zakresu usuwania azbestu na rok 2011.
— Odbyło się spotkanie z projektantami dotyczące przebudowy oczyszczalni ścieków. Projekt zostanie przygotowany do początku września bieżącego roku i planowane jest złożenie jeszcze w tym roku wniosku o dofinansowanie tej inwestycji.
— Zlecone zostało wykonanie bieżących remontów dróg gruntowych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.
— Zakończony został remont mogiły zbiorowej żołnierzy AK znajdującej się na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza, trwa natomiast remont ogrodzenia przy pomniku żołnierzy poległych w 1939  r. przy ul. Kuczyńskiej.
— W tym tygodniu uruchomiony zostanie przetarg na wykonanie kanalizacji w Ciechanowcu w ulicach Mostowej, Przechodniej, pl. Odrodzenia, Szkolnej oraz w ulicach na  „Polkach".
— Wspólnie z Gminą Drohiczyn i kilkoma innymi gminami nadbużańskimi złożony został wniosek o dofinansowanie projektu „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
— Odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Czesławem Waszkiewiczem – przewodniczącym Rady Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w sprawie nadania imienia dyrektora  Kazimierza Uszyńskiego jednej z ulic w Ciechanowcu. W tej chwili są dwie propozycje. Pierwsza to nazwanie imieniem Kazimierza Uszyńskiego odcinka na ul. Szkolnej od Wojska Polskiego (od miejsca, w którym mieszkał) do skrzyżowania z ulicami Sienkiewicza, Kościelną i Wińską, lub też nazwanie jego imieniem alejki znajdującej się naprzeciw wjazdu do Muzeum Rolnictwa. Druga poruszana podczas spotkania sprawa związana jest z obchodami 50 lecia Muzeum, które mija w przyszłym roku. Prof. Waszkiewicz zwrócił się do Gminy Ciechanowiec o możliwość dofinansowania wydania monografii Muzeum Rolnictwa.
— W kwietniu odbyły się drugie w tym roku otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury oraz w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. Łącznie złożonych zostało 6 ofert przy czym 2 nie spełniały kryteriów formalnych i nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. Przyznane środki na realizację pozostałych 4 ofert wyczerpały tegoroczny limit środków finansowych na realizację zadań w  sferze kultury i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
— Wpłynęła już oczekiwana od początku roku dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakończony już  pierwszy etap przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu. Dzięki temu Gmina będzie mogła spłacić już zaciągnięty na ten cel kredyt pomostowy.

Dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu zapoznała radnych z działalnością Punktu Informacji Turystycznej w Ciechanowcu. Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że burmistrz Ciechanowca przedłożył Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010”.

W kolejnym punkcie obrad rozpatrzono projekty i jednogłośnie podjęto uchwały w sprawach:
— przystąpienia Gminy Ciechanowiec do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działania I.4 „Promocja i Współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego pt. „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem Rozwoju Polski Wschodniej”,
— zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.,
— zmian w budżecie gminy na 2011 r.,
— udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodzisk,
— przeprowadzenia konsultacji  społecznych z mieszkańcami Gminy  Ciechanowiec,
— przeprowadzenia konsultacji społecznych  z mieszkańcami sołectwa Ciechanowczyk.

Na zakończenie sesji radni wystąpili z dwoma wnioskami. Pierwszy odnosił się do pisma Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem, które wpłynęło do biura Rady. Radni zawnioskowali o pozostawienie dofinansowanie Policji na dotychczasowych zasadach bez zobowiązań dziesięcioletnich. Drugi wniosek dotyczył upoważnienia i zobowiązania burmistrza Ciechanowca do podjęcia wszelkich działań w celu wyjaśnienia sprawy drogi gminnej w Radziszewie-Królach.
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl