XXIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
30.11.2012.

Na XXIV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni uchwalili „Program Współpracy w 2013 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec" oraz obniżyli średnią cenę skupu żyta, która stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Ciechanowiec w 2013 roku, z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 50 zł za 1 dt. Nie pojęto uchwał w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych, gdyż nie uległy one zmianie.

Radni ponownie podjęli uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi; wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w których dokonano zmian poprzez dopisanie formuły, że wchodzą w życie "z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku". Wycofano spod obrad uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, aż do wyjaśnienia wszelkich zastrzeżeń zgłaszanych przez RIO.  

 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl