Rozwiązanie umowy na odbiór i wywóz nieczystości stałych Drukuj
04.04.2013.


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), która z dniem 1 lipca 2013 roku wprowadza nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi informuję, że do dnia 30 czerwca 2013 roku powinny zostać rozwiązane umowy na odbiór i wywóz nieczystości stałych (odpadów komunalnych) zawarte pomiędzy mieszkańcami gminy, przedsiębiorcami i innymi instytucjami a podmiotami świadczącymi usługi w ww. zakresie.

Dotychczas obowiązujące umowy powinny zostać rozwiązane przez jedną ze stron tej umowy z zachowaniem właściwego terminu wypowiedzenia. W przypadku nierozwiązania tych umów do dnia 30 czerwca 2013 roku w zależności od zapisów w danej umowie usługobiorcy może przysługiwać rekompensata finansowa z tytułu niezachowania umownego okresu jej wypowiedzenia.

W przypadku umów zawartych z Przedsiębiorstwem Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu okres ten wynosi 1 miesiąc, a więc wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych należy dokonać najpóźniej do dnia 31 maja 2013 roku /pobierz wzór wypowiedzenia umowy/.

Jednocześnie informuję, że Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu w dalszym ciągu będzie świadczyć usługi w zakresie dzierżawy, mycia i dezynfekcji oraz sprzedaży pojemników na odpady komunalne. W związku z powyższym zainteresowani dzierżawą pojemników będą mogli zawrzeć stosowna umowę z Przedsiębiorstwem. Wysokość cen za świadczenie tych usług określone zostały Uchwałą Nr 130/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1).


                                                       

Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko         
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px