Rozwiązanie umowy na odbiór i wywóz nieczystości stałych Drukuj
04.04.2013.


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), która z dniem 1 lipca 2013 roku wprowadza nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi informuję, że do dnia 30 czerwca 2013 roku powinny zostać rozwiązane umowy na odbiór i wywóz nieczystości stałych (odpadów komunalnych) zawarte pomiędzy mieszkańcami gminy, przedsiębiorcami i innymi instytucjami a podmiotami świadczącymi usługi w ww. zakresie.

Dotychczas obowiązujące umowy powinny zostać rozwiązane przez jedną ze stron tej umowy z zachowaniem właściwego terminu wypowiedzenia. W przypadku nierozwiązania tych umów do dnia 30 czerwca 2013 roku w zależności od zapisów w danej umowie usługobiorcy może przysługiwać rekompensata finansowa z tytułu niezachowania umownego okresu jej wypowiedzenia.

W przypadku umów zawartych z Przedsiębiorstwem Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu okres ten wynosi 1 miesiąc, a więc wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych należy dokonać najpóźniej do dnia 31 maja 2013 roku /pobierz wzór wypowiedzenia umowy/.

Jednocześnie informuję, że Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu w dalszym ciągu będzie świadczyć usługi w zakresie dzierżawy, mycia i dezynfekcji oraz sprzedaży pojemników na odpady komunalne. W związku z powyższym zainteresowani dzierżawą pojemników będą mogli zawrzeć stosowna umowę z Przedsiębiorstwem. Wysokość cen za świadczenie tych usług określone zostały Uchwałą Nr 130/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1).


                                                       

Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko         
 
facebook      instagram      youtube

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 

Projekty unijne

COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

 
eKartka 
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl