ABC odpadów - co każdy mieszkaniec Gminy Ciechanowiec o śmieciach wiedzieć powinien Drukuj


Logo RPOWP

„ABC odpadów –
co każdy mieszkaniec Gminy Ciechanowiec o śmieciach wiedzieć powinien”

CZAS NA ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. zmieniły się zasady odbierania odpadów oraz system pobierania opłat. Gmina przejęła obowiązki związane z zarządzaniem odpadami komunalnymi, a mieszkańcy ponoszą opłatę na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami. Opłata przeznaczona jest wyłącznie na finansowanie systemu zagospodarowania odpadów, czyli ich odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i obsługę administracyjną systemu. Opłata naliczana jest według stawki przyjętej od liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Każdy właściciel nieruchomości był zobowiązany złożyć deklarację, na podstawie której wnosi opłatę za odbiór odpadów.

Gmina Ciechanowiec objęła zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych: właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości czasowo zamieszkałych.

Gmina, poprzez podmiot wybrany w drodze przetargu, posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej, który jest obowiązany do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania  odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Zalety wprowadzonego systemu gospodarowania odpadami:
• firma odbiera od mieszkańców każdą ilość śmieci,
• nie trzeba zawierać indywidualnej umowy na wywóz odpadów,  segregacja jest prostsza – gmina zorganizowała łatwy i przyjazny system sortowania śmieci,
• gmina zorganizowała wygodny system odbioru „problematycznych” odpadów np. użytych baterii, sprzętu AGD i RTV, przeterminowanych leków, starych opon, ebli, itp.,
• zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012–2017”, nasze odpady  trafiają do nowoczesnej instalacji – Zakładu rzetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gdzie odzyskiwane są ze śmieci cenne surowce,
• sterty śmieci zaczęły znikać z naszych lasów, a powietrze będzie wolne od trujących yziewów ze spalanych odpadów,
• wszyscy solidarnie płacimy za produkowane śmieci,
• zwiększył się poziom recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także uległa redukcji masa odpadów ulegających biodegradacji kierowanych o składowania.

SEGREGUJESZ – OSZCZĘDZASZ

W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami wprowadzone zostały dwie stawki tzw. „podatku śmieciowego” (za śmieci posegregowane i zmieszane). Mieszkańcy segregujący odpady korzystają ze stawki niższej, natomiast mieszkańcy nie segregujący odpadów obciążeni są wyższą stawką za wywóz odpadów.

Segregacja odpadów – podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane, przy czym następuje oddzielenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.

Dzięki segregacji nie tylko dbamy o ochronę środowiska, ale i o domowy budżet.

Segregacja śmieci w gospodarstwie domowym sprawia, że „dom” produkuje znacznie mniej śmieci zmieszanych, a co za tym idzie zmniejszają się koszty odbioru śmieci.

Odpady segregowane to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przyrodę i nasze najbliższe środowisko życia przed ich negatywnym oddziaływaniem.

Mieszkańcy mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej następujące frakcje odpadów:

Papier i tektura
Do worka wrzucamy: gazety, książki, tekturę, worki papierowe, ścinki drukarskie.
Do worka nie można wyrzucać: opakowań z jakąkolwiek zawartością, tapet, kalki, natłuszczonego papieru. Odpady te powinny trafić do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Metale
Do worka wrzucamy: wypłukane opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie, itp.).
Do worka nie można wrzucać: puszek i pojemników po farbach i lakierach – są to odpady niebezpieczne.

Tworzywa sztuczne
Do worka wrzucamy: puste i wypłukane butelki plastikowe po napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, margarynach), folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe.
Do worka nie można wrzucać: opakowań po medykamentach, opakowań i butelek po olejach i smarach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. Są to odpady niebezpieczne.

Szkło
Do worka wrzucamy: wypłukane butelki szklane i słoiki.
Do worka nie można wrzucać: szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego, luster, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki z jakąkolwiek pozostałością zawartości.
Odpady te powinny trafić do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych)
Do worka wrzucamy: wypłukane kartony po mleku i sokach itp.

Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:
Do worka wrzucamy: odpady, które powstają z konserwacji terenów zielonych (np. ścięte trawy, gałęzie, liście, itp.) oraz tzw. odpady kuchenne (resztki żywności, odpady po owocach i warzywach, itp.).

W strumieniu odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości obowiązkowo należy wydzielić także następujące frakcje odpadów:
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• zużyte opony,
• odpady zielone.

ODPADY NIEBEZPIECZNE NAZYWANE TAK NIE BEZ PRZYCZYNY

Przeterminowane leki, smary, oleje, farby i chemikalia, środki ochrony roślin (m.in.: chwasto- i owadobójcze) zawierają związki chemiczne mogące zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt, po tym jak trafią razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi na składowisko lub co gorsza, na „dzikie” wysypisko. Substancje te po upływie terminu ich ważności powinny być przechowywane w oddzielnych pojemnikach, by nie dostały się w ręce dzieci, a następnie regularnie przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Zużyte baterie i akumulatory
są źródłem metali ciężkich (kadm, rtęć, cynk, nikiel, mangan, srebro), które szkodzą człowiekowi i środowisku naturalnemu. Zatem ważne jest, aby zbierać je selektywnie, a następnie przekazywać do wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki odpadów. Wrzucenie ich do pojemnika na odpady komunalne powoduje zanieczyszczenie tych drugich.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówka, pralka, telewizor) zawiera szereg substancji chemicznych mogących negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi zwierząt oraz zanieczyszczać środowisko. Zużyty sprzęt możemy za darmo oddać w sklepie, w którym kupujemy sprzęt tego samego rodzaju, a sprzedawca ma obowiązek go przyjąć.

Azbest znany od kilku tysięcy lat należy do nieorganicznych minerałów o budowie włóknistej, naturalnie występujących w przyrodzie. Włókna azbestu zawarte w eternicie, który spotykamy między innymi na dachach domów i innych budynków, jeśli obchodzimy się z nim niewłaściwie, mogą dostać się do płuc i powodować groźne choroby (pylicę azbestową, raka płuc i międzybłoniaka opłucnej). Azbest należy do substancji, które stwarzają szczególne zagrożenie dla środowiska, i których wykorzystywanie, przemieszczanie i eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Zgodnie z polskim prawodawstwem do końca 2032 r. wszystkie wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na terenie Gminy Ciechanowiec od kilku lat organizowane są akcje umożliwiające demontaż, odebranie i unieszkodliwianie eternitu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawowe zalety selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” to:
• redukcja masy i objętości odpadów,
• wyeliminowanie substancji niebezpiecznych z odpadów,
• zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania,
• zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych i energii,
• oszczędzanie przestrzeni, która musiałaby być przeznaczona na składowiska,
• wydłużenie czasu eksploatacji składowiska.

Prowadzenie selektywnej zbiórki na terenie Gminy Ciechanowiec wymaga:
• zaangażowania w system selektywnej zbiórki odpadów wszystkich gospodarstw domowych,
• podniesienia efektywności odzysku odpadów,
• promocji selektywnej zbiórki odpadów jako najbardziej racjonalnego i opłacalnego postępowania z odpadami domowymi,
• zmiany indywidualnych zachowań związanych z selektywną zbiórką odpadów na bardziej prospołeczną i przyjazną dla środowiska,
• zwiększenia korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych.

Obowiązki właściciela nieruchomości wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami:
• wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników, służących do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
• zlokalizowanie pojemników na odpady w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla osób korzystających z tych pojemników oraz dla pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne,
• dbanie o nieprzepełnianie odpadami pojemników, uwzględniając ich pojemność oraz zapobieganie zaleganiu odpadów wokół pojemników,
• prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
• przed umieszczeniem opakowań w pojemniku, umycie ich tak, by nie pozostały na nich resztki zawartości,
• przekazywanie przedsiębiorcy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon i przeterminowanych leków i chemikaliów w ustalonym odpowiednio wcześniej czasie lub samodzielne dostarczanie w zależności od potrzeb do punktów selektywnej zbiórki odpadów, a także do punktów zbiórki organizowanych przez różne podmioty na terenie miasta,
• możliwość indywidualnego kompostowania w przydomowych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji (w tym także odpadów kuchennych) i odpadów zielonych lub selektywne gromadzenie tych odpadów w pojemnikach i przekazywanie ich dla przedsiębiorcy,
• gromadzenie i przekazywanie odpadów wielkogabarytowych przedsiębiorcy w określonym miejscu i czasie,
• przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych podmiotowi uprawnionemu (przedsiębiorcy) do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru odpadów,
• zbieranie odpadów niebezpiecznych do pojemników w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem,
• odpowiednie zabezpieczenie azbestu i wyrobów zawierających azbest (m.in.: eternitu i płyt azbestowo-cementowych – w przypadku, gdy dokonywane jest usuwanie azbestu lub materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości) przed pyleniem do czasu ich odbioru przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia do demontażu, odbioru i unieszkodliwienia.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i częstotliwości wywozu, biorąc pod uwagę zasadę, że na każde dwie osoby powinien przypadać jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³ na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i jeden worek foliowy LDPE o pojemności 0,12 m³ na każdą selektywnie zebraną frakcję odpadów komunalnych.

SPALANIE ŚMIECI

Często w domowych piecach spalane są odpady takie jak: plastik, folia, guma, stare meble, wszelkiego rodzaju opakowania, stare obuwie, odzież itp. Z kominów wydobywa się wtedy charakterystyczny dym i nieprzyjemny zapach. Zbyt niska temperatura spalania otrzymywana w domowych piecach powoduje emisję do atmosfery m.in.: pyłów, tlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki, chlorowodoru, cyjanowodoru, dioksyn. Sytuację pogarsza fakt, że wszystkie te zanieczyszczenia są emitowane z tak zwanych źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów gospodarstw domowych lub ze spalania śmieci w ogniskach. W sytuacji takiej uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Stan ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające czynniki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (głównie to: niska temperatura i duża wilgotność powietrza).

Kolejnym problemem jest to, że związki chemiczne powstałe wskutek spalania odpadów z tworzyw sztucznych, mają bardzo negatywny wpływ na stan techniczny przewodów kominowych poprzez tworzenie się tak zwanej sadzy mokrej, która działa destrukcyjnie na ścianki przewodów kominowych. Sadza ta jest bardzo trudna do usunięcia, a zapalenie się jej w przewodzie kominowym jest groźne dla otoczenia i może spowodować pożar budynku.

Wszystko zatem przemawia za zaprzestaniem procederu jakim jest spalanie śmieci „na własną rękę”. Nikomu to nie służy, a szkodzi jak najbardziej.

„DZIKIE” WYSYPISKA ŚMIECI

Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami ma na celu także przeciwdziałanie powstawaniu tzw. „dzikich” wysypisk w lasach czy przydrożnych rowach. Miejsca, gdzie nielegalnie składowane są śmieci nie tylko psują estetyczny wygląd gminy, ale także stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz stwarzają korzystne siedlisko dla rozwoju chorobotwórczych bakterii i grzybów.

Poza tym za likwidację „dzikich” wysypisk płacimy wszyscy, gdyż gmina w ramach prac porządkowych wydatkuje pieniądze pochodzące z naszych podatków.

Mając na względzie zachowanie ładu i porządku w gminie, dzięki wspólnym staraniom mieszkańców i samorządu, mamy nadzieję, że trasy naszych wiosennych spacerów nie będą usłane śmieciami i w pełni będziemy mogli delektować się pięknem otaczającej nas przyrody.

„W przyrodzie nic nie ginie, tylko zmienia miejsce położenia” – reguła ta odnosi się także do odpadów. Każda materia może zmienić tylko swoją postać, nie można zaś jej zniszczyć. Zatem wyprodukowane przez nas odpady wyrzucone do przysłowiowego kosza na śmieci, a następnie odebrane przez „śmieciarkę” albo porzucone w lesie, nie znikają, ale rozpoczynają długą drogę ku ostatecznemu unieszkodliwieniu.

Czujmy się odpowiedzialni za nasze odpady. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby zostały one we właściwy sposób unieszkodliwione, tak aby nie wyrządzić szkody środowisku naturalnemu.

CO ZROBIĆ, ABY PRODUKOWAĆ MNIEJ ODPADÓW?

• wybierajmy produkty bez zbędnych opakowań,
• unikajmy produktów jednorazowych (np. długopisy, reklamówki, ręczniki papierowe),
• kupujmy produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku (np. napoje w butelkach zwrotnych),
• wybierajmy produkty o długiej żywotności (np. akumulatorki i ładowarkę zamiast jednorazowych baterii, ręczniki z tkaniny zamiast ręczników papierowych, pojemniki śniadaniowe zamiast papieru śniadaniowego),
• zwracajmy uwagę czy opakowanie produktu nadaje się do powtórnego przetworzenia,
• kupujmy towary w opakowaniach z recyklingu,
• pakujmy zakupy we własną torbę wielokrotnego użytku zamiast w reklamówkę,
• kupujmy produkty lokalne – nie płacimy wtedy za niepotrzebny transport.

NIE JESTEŚMY W STANIE CAŁKOWICIE ZAPOBIEC POWSTAWANIU ODPADÓW, WIĘC MUSIMY JE SEGREGOWAĆ.

CHCESZ BYĆ „EKO”? POZNAJ EKOZNAKI I EKOSYMBOLE
Ekosymbol "Dbaj o czystość"
"Dbaj o czystość"
Ekosymbol "Opakowanie wielokrotnego użytku"
Opakowanie wielokrotnego użytku
 Ekosymbol "Opakowanie przydatne do recyklingu"Opakowanie przydatne do recyklingu
Ekosymbol "Opakowanie biodegradowalne"
Opakowanie biodegradowalne
Ekosymbol "Produkt bezpieczny dla ozonu"
 Produkt bezpieczny dla ozonu
Ekosymbol "Wyrób zgodny z normami..."
Wyrób zgodny z normami Unii Europejskiej w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika
Ekosymbol "Margerytka"
"Margerytka" Unii Europejskiej – produkty o minimalnym oddziaływaniu na środowisko w całym cyklu życia
Ekosymbol "Produkcja ekologiczna"
"Produkcja ekologiczna" – logo produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej
Ekosymbol "Zielony Punkt"
"Zielony Punkt" – oznacza, że za dane opakowanie wniesiony został wkład na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań (w Polsce jest to Rekopol)
Ekosymbol "EKO"
"EKO" – polski znak ekologiczny – wyroby i usługi bezpieczne dla środowiska w trakcie całego cyklu życia produktu
 Ekosymbol "Łabędź" "Łabędź" – produkty ekologiczne pochodzące z krajów skandynawskich, których proces wytwarzania jest przyjazny środowisku i jego nabywcom
Ekosymbol "Błękitny anioł"
"Błękitny anioł" – produkty o zdecydowanie lepszej charakterystyce środowiskowej od innych artykułów z tej samej grupy towarowej
Ekosymbol "TCO Development""TCO Development" – oznacza, że poza niskim zużyciem energii dany produkt jest bezpieczny dla środowiska oraz dla jego użytkownika
Ekosymbol "Ekoland"
"Ekoland" – produkty żywnościowe pochodzące z gospodarstw ekologicznych
 
Z KALENDARZA EKOLOGICZNEGO…

22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi

Po raz pierwszy obchodzony był w 1970 r. w Stanach Zjednoczonych. Obecnie świętowany jest na całym świecie. Promuje postawy ekologiczne w społeczeństwie oraz uczy poczucia odpowiedzialności za czyste i zdrowe środowisko. Podczas obchodów tego Dnia uświadamiamy sobie z jaką łatwością szkodzimy naszej planecie, a ile trudu wymaga odbudowa zniszczonych bogactw naturalnych.

5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 r. Obchodzony jest dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata. Za cel obchodów tego Dnia postawiono sobie pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat potrzeby ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego na Ziemi.

24 września – Sprzątanie Świata

Międzynarodowa akcja „Sprzątanie Świata” po raz pierwszy odbyła się w 1993 r. Celem akcji jest aktywacja lokalnych społeczności do dbania o stan otaczającego je środowiska. W ramach akcji organizowane są wspólne sprzątania, w czasie których promowane są proekologiczne zachowania takie jak np. segregacja odpadów. W kampanii „Sprzątanie Świata” chętnie biorą udział dzieci i młodzież, które bardzo angażują się w akcje zbierania odpadów porzuconych w lasach czy przydrożnych rowach, a po „wielkich porządkach” odpoczywają na piknikach. Organizatorzy akcji namawiają wszystkich nie tylko do uczestniczenia w sprzątaniu, ale także do nieśmiecenia. Po przeprowadzeniu każdej takiej kampanii okazuje się, że pracy było w bród, ale pozostaje satysfakcja, że przyczyniliśmy się do tego, aby zrobiło się nieco czyściej. W końcu Ziemia jest domem nas wszystkich i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni.

4 października – Światowy Dzień Św. Franciszka – Patrona Ekologów

W 1979 r. papież Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów. Słowami: „Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi” pierwszy ekolog głosił wizję solidarności i braterstwa ze wszystkimi stworzeniami. Współcześnie może on być znakiem orientacyjnym w odszukiwaniu właściwych relacji między człowiekiem a przyrodą, innymi ludźmi i Bogiem.

„Święta ekologiczne” obchodzone są raz do roku, ale możemy świętować przez cały rok, jeśli tylko będziemy szanować otaczającą nas przyrodę, a takie codzienne czynności, jak segregacja odpadów czy pakowanie zakupów do torby wielokrotnego użytku wejdą nam w nawyk i będziemy wykonywać je z przyjemnością.

 
następny artykuł »

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl