Opłaty za gospodarowanie odpadami i częstotliwość ich wywozu Drukuj

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone co miesiąc, do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy, na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, przelewem bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej, na rachunek:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
nr 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

Wysokość miesięcznej opłaty dla mieszkańców Gminy Ciechanowiec jest uzależniona od sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie bądź nieselektywnie) i wynosi odpowiednio:

- 9,00 zł/osobę – gdy odpady gromadzone będą selektywnie,
- 18,00 zł/osobę – gdy odpady gromadzone będą nieselektywnie.

Przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność, instytucje itp., mają obowiązek wnoszenia co miesiąc na rzecz Gminy opłaty, wyliczonej jako iloczyn stawki za pojemnik i ilości odbioru pojemników w danym miesiącu. Stawki za pojemniki wynoszą odpowiednio:

 
Odpady gromadzone
selektywnie
Odpady gromadzone
nieselektywnie
 Pojemnik 0,12 m³
 6,00 zł
11,00 zł
 Pojemnik 0,24 m³
11,00 zł
23,00 zł
 Pojemnik 1,10 m³
52,00 zł
105,00 zł
 Pojemnik KP-7 7 m³
333,00 zł
665,00 zł

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez część roku opłata ryczałtowa wynosi:

- 63,00 zł/rok – gdy odpady gromadzone będą selektywnie,
- 126,00 zł/rok – gdy odpady gromadzone będą nieselektywnie.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości:
- pojemniki na odpady o pojemności: 0,12 m³ (1-2 osoby), 0,24 m³, 1,10 m³,
- pojemniki KP-7 o pojemności 7 m³;
- worki polietylenowe LDPE o pojemności 0,12 m³ do selektywnej zbiórki odpadów.

Obowiązują następujące kolory worków na selektywne frakcje odpadów:
- żółty do gromadzenia opakowań z metali i tworzyw sztucznych,
- zielony do gromadzenia opakowań szklanych,
- niebieski do gromadzenia papieru i tektury,
- brązowy do gromadzenia odpadów zielonych i ulegających biodegradacji,
- szary do gromadzenia popiołu i żużlu.

Częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych:
- z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,
- z terenów miejskich z budynków wielolokalowych – raz na tydzień,
- z terenów wiejskich – raz na miesiąc.

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych selektywnie zebranych:
- z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej – raz na miesiąc,
- z terenów miejskich z budynków wielolokalowych – raz na tydzień,
- z terenów wiejskich – raz na miesiąc.

Częstotliwość wywozu bioodpadów:
- z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej – raz na miesiąc, a w okresie od 1 IV do 31 X - raz na dwa tygodnie,
- z terenów miejskich z budynków wielolokalowych – raz na tydzień, a w okresie od 1 XI do 31 III - raz na miesiąc,
- z terenów wiejskich – raz na miesiąc.

Częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych - raz w roku.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych - właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie w zależności od potrzeb.

Odbiór odpadów niebezpiecznych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony) - dwa razy w roku.

Właściciel nieruchomości  może w miarę potrzeb dostarczyć odpady niebezpieczne, budowlane i rozbiórkowe, zielone, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do:

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
na dawnym składowisku odpadów w Nowodworach, nr ewid. dz. 495/1

PSZOK przyjmuje odpady przez co najmniej 4 godziny (do momentu odbioru od wszystkich oczekujących) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:
poniedziałek:  od godziny 8.00
piątek:     od godziny 8.00
sobota:      od godziny 9.00

 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl