Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj


W związku ze zmianą wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wejściem w życie:

- uchwały nr 26/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności ,

- uchwały nr 27/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec ,

- uchwały nr 28/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,

Burmistrz Ciechanowca informuje, że wzór deklaracji określony ww. uchwałą dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec oraz w wersji elektronicznej na stronie Miejskiego Portalu Internetowego:

 wzór deklaracji

Deklaracje należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, przesyłać pocztą na ww. adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu lub przesłać na adres e-mailowy: info@ciechanowiec.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Deklaracje składane w wersji elektronicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Pozostałe uchwały określające system gospodarowania odpadami są dostępne poniżej do pobrania:
 
uchwała nr 110/XXIII/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 29.10.2012 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3469,

- uchwała nr 110/XVIII/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec - Dz. Urz. Woj. Podl. 2016.3380,

uchwała nr 128/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 28.11.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3705,

uchwała nr 111/XVIII/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - Dz. Urz. Woj. Podl. 2016.3381,

uchwała nr 130/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 28.11.2012 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi - Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1.


         
 
« poprzedni artykuł

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl