Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna Drukuj

 

Logo 


Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne

Projekt pn: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej-realizacja I i II etapu” przewiduje budowę sieci dystrybucyjnej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zarządzanej przez niezależnego operatora nie prowadzącego działalności na rynku detalicznym. Sieć powstanie na terenie 13 gmin powiatu siemiatyckiego, bielskiego oraz wysokomazowieckiego. Sieć budowana będzie w następujących samorządach: Gmina Drohiczyn, Gmina Ciechanowiec, Gmina Dziadkowice, Gmina Grodzisk, Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec - Stacja, Gmina Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Miasto Brańsk, Gmina Brańsk, Gmina Rudka. Projekt w części inwestycyjnej składać się będzie z następujących elementów:

– Budowa infrastruktury światłowodowej.
– Dostawa, instalacja, uruchomienie światłowodowych urządzeń aktywnych.
– Dostawa, instalacja, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).
– Dostawa, instalacja i uruchomienie Centrum Nadzoru Sieci.

Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą 39 466 401,32 PLN.

Projekt realizowany jest w partnerstwie na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego dnia 28 stycznia 2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego dnia 21.02.2010 r. w Drohiczynie pomiędzy 13 jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ustalono iż Liderem Projektu będzie Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjmują status Partnerów.  Lider będzie reprezentował wszystkie umawiające się strony, będzie odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i zarządzanie w trakcie realizacji przedsięwzięciem.

Źródła finansowania:
– Dofinansowanie EFRR i budżet państwa - 33 546 441,12 PLN.
– Wkład własny z budżetów gmin - 5 919 960,20 PLN.

Okres realizacji:
– prace przygotowawcze: I kw. 2010-II kw. 2013.
– prace inwestycyjne: III kw. 2013-IV kw. 2014.
– zakończenie realizacji projektu: I kw. 2015.

Celem głównym projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem.

Cele bezpośrednie:
– Stworzenie warunków dostępu do Internetu szerokopasmowego poprzez budowę szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.
– Poprawa warunków dostępu do Internetu poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (bezpłatne korzystanie).
– Poprawa poziomu życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez włączenie w globalną sieć.
– Aktywizacja zawodowa (ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych oraz wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy poprzez wzrost możliwości świadczenia telepracy).
– Podniesienie poziomu edukacji.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:
– Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 437 km.
– Ilość uruchomionych PIAP – 387 szt.
– Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – 387 szt.
– Liczba wybudowanych aktywnych punktów dystrybucyjnych – 100 szt.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:
– Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 35 szt.
– Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 13 szt.
– Liczba korzystających z PIAP– 3750 osób.

Przedstawiony wariant realizacji Projektu jest wynikiem wielomiesięcznych prac eksperckich, których uwieńczeniem było opracowanie Studium Wykonalności Projektu. Wybrany wariant Projektu niesie ze sobą konieczność uzyskania decyzji Komisji Europejskiej, w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 659/1999.

Stopka

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl