XXXII sesja Rady Miejskiej Drukuj
10.09.2013.

W czasie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku i podjęli uchwały dotyczące finansów gminy w tym roku i w latach następnych.

Radni zgodzili się na udzielenie Powiatowi Wysokomazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Biura Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, Wydziału Komunikacji i Dróg w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania „Centrum IV Rozbioru Polski”. Gmina Ciechanowiec będzie ubiegać się o współfinansowanie tego zadania w ramach programu ”Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Zadanie realizowane będzie w latach 2014-2016, a szacunkowa wysokość zadania to 5 500 000 zł, w tym wysokość wkładu własnego na realizację zadania stanowi minimum 15% kosztów kwalifikowanych i wynosi 825 000 zł. Własne środki finansowe zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Ciechanowiec w latach 2014-2016, pod warunkiem uzyskania dofinansowania. W ramach projektu planuje się m.in. dokończenie robót przy przebudowie budynku dawnej synagogi (wykonanie elewacji budynku oraz zakup i montaż dźwigu osobowego wewnątrz obiektu) oraz realizację zadania związanego z przebudową i rozbudową budynku kina na salę widowiskową.

Inną ważną uchwałą podjętą na sesji jest zmiana "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec" - w § 10 po ust. 1 dodano ust. 1a, w którym jest mowa, że: Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne, o których mowa w § 3 pkt. 6 powstające na nieruchomościach niezamieszkałych, których właścicielami są osoby prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające nie więcej niż jedną osobę, powinny być odbierane z terenów tych nieruchomości, co najmniej raz w miesiącu – zarówno w przypadku terenów miejskich, jak i wiejskich.


          
 

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl