XXXIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
30.10.2013.

W czasie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej radni wysłuchali "Informacji z analizy oświadczeń majątkowych" oraz przyjęli "Informację o stanie zadań oświatowych gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2012/2013".

Rada Miejska zdecydowała o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec" i podjęła decyzję o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec. Deklaracja została zmieniona w punktach dotyczących właścicieli nieruchomości niezamieszkałych lub częściowo zamieszkałych - teraz składający deklarację decyduje o częstotliwości odbioru odpadów z jego posesji.

Radni zajęli się też ustaleniem stawek opłaty targowej,  poboru i terminów płatności, zmianami w budżecie gminy na 2013 r., zmianami w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. oraz uchwalili  „Program Współpracy w 2014 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na sesji została przedstawiona "Informacja o stanie zadań oświatowych gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2012/2013", z której można się było dowiedzieć m.in., że w ubiegłym roku Gmina Ciechanowiec była organem prowadzącym: przedszkole w Ciechanowcu i punkty przedszkolne w Łempicach i Radziszewie Starym, szkoły podstawowe w Ciechanowcu, Kocach-Schabach, Łempicach i Radziszewie Starym oraz gimnazjum w Ciechanowcu. W placówkach tych pracowało 97 nauczycieli i 37 pracowników administracyjnych. W szkołach uczyło się 685 uczniów, a do przedszkoli  uczęszczało 93 dzieci. Z dowożenia do szkół korzystało 292 uczniów, 260 otrzymało stypendium szkolne a 5 zasiłek szkolny. W ramach dożywiania posiłki otrzymywało 403 uczniów, programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" objętych było 126 uczniów, programem "Szklanka mleka" - 375, a programem "Owoce w szkole" - 133.


          
 

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl