Inwestycje w 2012 roku Drukuj
17.02.2014.

 

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 49 569 zł, w tym: 16 974 zł wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi gminnej Nr 108853B - Nowodwory wieś, na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 690 do drogi wojewódzkiej Nr 694 i 32 595 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego na rzece Kukawka we wsi Kułaki położonego w ciągu drogi gminnej Nr 108859 - Winna-Poświętna – Kułaki – Trzaski.

 • Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 241 078,70 zł – na poszerzenie istniejących pasów drogowych dróg gminnych: Nr 108863B - Koce-Basie – Winna-Poświętna i Nr 108930B – ul. Szkolna w Ciechanowcu. W ramach poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej Nr 108863B przejęto nieruchomość gruntową o pow. 0,0018 ha za kwotę 1 000 zł. W ramach poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej Nr 108630B przejęto 29 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 0,5483 ha za kwotę 240 078,70 zł. W 2012 roku pod poszerzenie pasów drogowych dróg gminnych przejęto 30 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,5501 ha.
   
 • Realizacja projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” – 0,00 zł, w związku z koniecznością uzyskania notyfikacji złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji zadania przez Komisję Europejską, przy zakładanym wsparciu finansowym z funduszy unijnych w wysokości 85%, realizacja rzeczowa projektu uległa przesunięciu w czasie.

 • Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu – 8 957,38 zł:

  - wykonano przyłącze wodociągowe w pasie drogowym drogi gminnej dojazdowej nr ewid. 1375 przy ul. Czyżewskiej w Ciechanowcu do granicy posesji z rur PE Ø40 o długości 95 mb – 3 018,20 zł,
  - wykonano przyłącze wodociągowe w pasie drogowym drogi gminnej dojazdowej nr ewid. 242 położonej we wsi Wojtkowice-Glinna do granicy posesji z rur PE Ø40 o długości 128 mb – 4 259,93 zł,
  - wykonano 2 przyłącza wodociągowe w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108901 – ul. Glinki w Ciechanowcu do granicy nieruchomości z rur PE Ø32 o łącznej długości 11 mb – 1 679,25 zł.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu – 3 437 273,02 zł. Zakończono realizację II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu w ulicach: Wińska, Długa, Szeroka, Wąska, Ogrodowa, Parkowa, Kościelna i Sienkiewicza.

  W ramach wykonanych robót wybudowano:

  - kanalizacja sanitarna w ul. Wińskiej z uliczkami bocznymi: rurociągi PP-B Ø250 – 216 m, rurociągi PP-B Ø200 – 414 m, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 19 szt. o łącznej długości 90 m, rurociągi PE Ø50 – 104 m, przyłącza sanitarne z rur PE Ø40 – 5 szt. o łącznej długości 8 m,
  - kanalizacja sanitarna w ul. Długa: rurociągi PP-B Ø200 – 298 m, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 15 szt. o łącznej długości 37 m,
  - kanalizacja sanitarna w ul. Szerokiej: rurociągi PP-B Ø200 – 453 m, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 21 szt. o łącznej długości 111 m,
  - kanalizacja sanitarna w ul. Wąskiej: rurociągi PP-B Ø200 – 319 m, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 23 szt. o łącznej długości 37 m,
  - kanalizacja sanitarna w ul. Parkowej: rurociągi PE Ø63 – 731 m, rurociągi PE Ø50 – 218 m, przyłącza sanitarne z rur PE Ø40 – 17 szt. o łącznej długości 46 m,
  - kanalizacja sanitarna w ul. Ogrodowej: rurociągi PE Ø50 –  224 m, przyłącza sanitarne z rur PE Ø40 – 11 szt. o łącznej długości 27 m,
  - kanalizacja sanitarna w ul. Kościelnej z uliczkami bocznymi: rurociągi PP-B Ø200 – 361 m, rurociągi z rur PVC Ø160 – 79  m, rurociągi PE Ø63 – 36 m, rurociągi PE Ø50 – 96 m, przyłącza sanitarne z rur PE Ø40 – 4 szt. o łącznej długości 8 m,
  - kanalizację sanitarną w ul. Sienkiewicza z uliczkami bocznymi: rurociągi PP-B Ø250mm – 174 m, rurociągi PP-B Ø200mm – 1 127 m, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 11 szt. o łącznej długości 23 m, przewody tłoczne z rur PE Ø63 – 269 m,
  - studnie kanalizacyjne rewizyjne PRO Ø1000 – 73 szt.,
  - studzienki kanalizacyjne przyłączeniowe PP Ø425 – 85 szt.,
  - studnie rozprężne PRO Ø1000 – 6 szt.,
  - przepompownia ścieków w ul. Kościelnej – 1 kpl.,
  - roboty dodatkowe: docieplenie odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PP-B Ø200 o długości 185 m w uliczce bocznej ulicy Sienkiewicza (dz. nr 2452 i 2453/2),
  - roboty towarzyszące: przyłącze sanitarne z rur PVC Ø160 – 1 szt. o długości 7 m w ul. Wińskiej, przyłącze sanitarne z rur PVC Ø160 – 1 szt. o łącznej długości 3 m w ul. Długiej, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 6 szt. o łącznej długości 33,5 m w ul. Szerokiej, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 2 szt. o łącznej długości 8 m w ul. Wąskiej, przyłącza sanitarne z rur PE Ø40 – 3 szt. o łącznej długości 6 m w ul. Parkowej, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 14 szt. o łącznej długości 59 m i przyłącze sanitarne z rur PE Ø40 – 1 szt. o długości 1 m ul. Sienkiewicza z uliczkami bocznymi.

  Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 1 551 273,25 zł.

  Ponadto w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 2012 roku wydatkowano: kwotę 1 889,19 zł na uiszczenie opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej budowanej przy ul. Kościelnej przepompowni ścieków, kwotę 28 000 zł z tytułu sprawowania nadzoru archeologicznego prac dot. budowy kanalizacji sanitarnej (Etap II), kwotę 39 975 zł z tytułu sprawowania nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu (za Etap I i Etap II) oraz kwotę 2 460 zł na zakup tablic informacyjnych związanych z realizacją projektu.

  W lipcu odbył się przetarg na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu oraz zawarta została Umowa o dofinansowanie realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W sierpniu zawarta została umowa z Wykonawcą robót na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz nastąpiło przekazanie placu budowy. Roboty budowlane zaplanowane są też w 2013 r.,  a w grudniu 2012 r. zgodnie z harmonogramem budowy został przeprowadzony odbiór wykonach robót etapu I, które objęły: roboty budowlane reaktora, roboty budowlane budynku technicznego, roboty remontowo-rozbiórkowe, roboty drogowe, sieci zewnętrzne wod-kan i kanalizacji deszczowej.

  Wartość odebranych robót budowlanych wyniosła 1 710 000 zł.

  Ponadto w związku z prowadzoną przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 103 675,58 zł, w tym: 88 985,58 zł na opracowanie dokumentacji wykonawczej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu i 14 690 zł z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami (3 690 zł – koszt nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych, 3  000 zł – koszt nadzoru inwestorskiego w zakresie robót ogólnobudowlanych i 8 000 zł – koszt nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych”.

 • Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007–2012 – 527 383,91 zł.

  Zadanie pod nazwą „Kontynuacja zamykania wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwory, Gmina Ciechanowiec i dokończenie likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W 2012 roku zakończone zostały roboty związane z rekultywacją składowiska odpadów w m. Nowodwory, w ramach których wykonane zostały następujące prace:
  - pokrycie skarp i wierzchowiny składowiska odpadów w m. Nowodwory warstwą rekultywacyjną o gr. 0,35 m z ziemi urodzajnej,
  - prace rekultywacyjne terenów po nielegalnych 11 wysypiskach odpadów położonych na obszarze gminy,
  - wykonanie i montaż reperów kontrolnych na wydzielonej części składowiska w m. Nowodwory,
  - wykonanie rowów odwadniających wraz ze zbiornikiem ewaporacyjnym na wydzielonej części składowiska w m. Nowodwory,
  - wykonanie prac geodezyjnych,
  - wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej wraz z bramą wjazdową,
  - wysiew mieszanki traw zadarniających na skarpach i wierzchowinie oraz pielęgnacja powierzchni zadarnionej oraz nasadzenia krzewów na wydzielonej części składowiska w m. Nowodwory.

  Wartość wykonanych i odebranych robót wyniósł łącznie 452 290,79 zł.

  Ponadto wydatkowano: kwotę 9 036,44 zł  z tytułu wynagrodzenia inżyniera kontraktu, kwotę 60 419,68 zł z tytułu robót dodatkowych związanych z rekultywacja składowiska odpadów w m. Nowodwory, wykonanych przez Wykonawcę robót w 2011 roku oraz kwotę 5 637,00 zł za opracowanie broszury informacyjnej i prezentacji multimedialnej w ramach Programu edukacyjno-promocyjnego „ABC Odpadów – co każdy mieszkaniec Gminy Ciechanowiec o śmieciach wiedzieć powinien”.

 • Przebudowa i rozbudowa budynku kina na salę widowiskową w Ciechanowcu – 82 689,36 zł.

  W 2012 roku Gmina Ciechanowiec po raz drugi ubiegała się o pozyskanie środków z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie zadania. Niestety złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania. Z uwagi na brak przyznanych środków finansowych zewnętrznych wykonane zostały ze środków własnych niezbędne dla trwałości budynku dawnej synagogi prace, w tym:

  - 41 591,39 zł – wydatkowano na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku kina oraz przyłącza (magistrali zewnętrznej) centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z układem cyrkulacji z pomieszczenia kotłowni znajdującej się w budynku kina do budynku byłej synagogi,
  - 41 097,97 zł – wydatkowano na roboty związane z montażem i uruchomieniem kotła olejowego, zasobnika ciepłej wody, zbiornika na olej opałowy oraz osprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania kotła w pomieszczeniu kotłowni budynku kina.

 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiec Ośrodek Kultury i Sportu  – 354 949,53 zł.

  Projekt realizowany jest przez Gminę Ciechanowiec od 2010 roku. I etap zadania zrealizowany został w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, z którego uzyskał dofinansowanie w wysokości 454 979 zł.

  W 2011 roku Gmina Ciechanowiec realizowała ze środków własnych dalszy zakres prac pod nazwą „Przebudowa budynku dawnej synagogi na Ciechanowiec Ośrodek Kultury i Sportu - roboty budowlane wewnętrzne, budowa dróg i ukształtowanie terenu”, który obejmował: wykończenie powierzchni ścian i sufitów wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi, wykonanie podłóg i okładzin schodów wewnętrznych, wykończenie ścian i podłóg łazienek płytkami ceramicznymi wraz z montażem armatury sanitarnej, wykonanie dojść, ciągów pieszych i jezdnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu za łączną kwotę 309 720,38 zł.

  Ponadto wydatkowano: 31 463,15 zł na opłacenie robót dodatkowych nie objętych przedmiarem robót (dodatkowe utwardzenie terenu płytami kamiennymi), 4 000 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania, 4 920 zł za wykonanie i montaż dodatkowych części balustrady schodowej celem zabezpieczenia nie osłoniętych odcinków schodów (dot. szybu windy), 4 600 zł za wykonanie i montaż skrzydeł drzwiowych do kabin w toaletach znajdujących się w budynku, 246 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego na element ogrodzenia terenu przy budynku, stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie dotacji ze środków unijnych.
 • Budowa boisk do piłki nożnej w miejscowościach: Łempice i Radziszewo Stare – 83 204,63 zł.

  Zadanie polegające na budowie dwóch boisk trawiastych do piłki nożnej przy budynkach szkolnych w miejscowościach Łempice i Radziszewo Stare zrealizowane zostało przy dofinansowaniu ze środków unijnych – Małe projekty w ramach Osi 3 działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007–2013.

  Zadanie inwestycyjne objęło:

  1. Budowę boiska do piłki nożnej (płyta boiska wraz z wybiegami bocznymi i końcowymi 24 x 44 m) wraz z wyposażeniem na działce nr 353 we wsi Łempice, w tym:
  - wykonanie nawierzchni boiska z trawy naturalnej na warstwie humusu gr. 20 cm, z dobrze uwidocznionymi liniami i chorągiewkami,
  - wyposażenie boiska w bramki (5 x 2 m) wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120/100, malowanego metodą proszkową; bramki mocowane do podłoża za pomocą talerzyków; siatka na bramkę z polipropylenu PP o wysokiej wytrzymałości i grubości sznurka: 3,5 mm,
  - wykonanie piłko chwytu o wys. 6 m, dł. 22 m; słupki stalowe 80 x 80 mm, siatka syntetyczna gr. 4 mm, rozstaw oczek 10 x 10 mm, rozstaw słupków 2,5 m.

  2. Budowę boiska do piłki nożnej (płyta boiska wraz z autami 24 x 42 m) wraz z wyposażeniem na działce nr 187 we wsi Radziszewo Stare, w tym:
  - wykonanie nawierzchni boiska z trawy naturalnej na warstwie humusu gr. 20 cm, z dobrze uwidocznionymi liniami i chorągiewkami,
  - wyposażenie boiska w bramki (5 x 2 m) wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120/100, malowanego metodą proszkową; bramki mocowane do podłoża za pomocą talerzyków; siatka na bramkę z polipropylenu PP o wysokiej wytrzymałości i grubości sznurka: 3,5 mm,
  - wykonanie piłko chwytu o wys. 6 m, dł. 17,5 m; słupki stalowe 80 x 80 mm, siatka syntetyczna gr. 4 mm, rozstaw oczek 10 x 10 mm, rozstaw słupków 2,5 m.

  Łącznie na realizację zadania wydatkowano 83 204,63 zł, z czego: 46 181,09 zł na budowę boiska we wsi Łempice, w tym 45 031,09 zł – koszt wykonania robót budowlanych i 1 150 zł – koszt nadzoru inwestorskiego i 37 023,54 zł na budowę boiska we wsi Radziszewo Stare, w tym: 35 973,54 zł – koszt wykonania robót budowlanych i 1 050 zł – koszt nadzoru inwestorskiego.

 • Przebudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego nad zalewem w Ciechanowcu – 92 262,30 zł.

  W 2012 roku Gmina Ciechanowiec ubiegała się o pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca”, które obejmowało: budowę bulwarów nad zalewem rzeki Nurzec w Ciechanowcu wraz z budową kładki dla pieszych, budowę ścieżek rowerowo-narciarskich na terenie miasta i gminy Ciechanowiec, budowę parku linowego w Ciechanowcu, montaż mariny na rzece Bug we wsi Wojtkowice-Glinna, wykonanie altany rekreacyjnej, zakup sprzętu narciarskiego oraz utworzenie stałej wystawy figur silikonowych.

  Na opracowanie niezbędnej dokumentacji konkursowej wydatkowano kwotę 87 342,30 zł, w tym: 59 040 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 20 562 mb ścieżek rowerowo-narciarskich, 17 220 zł na opracowanie zmian do projektu budowlano-wykonawczego na budowę bulwarów nad zalewem rzeki Nurzec, 6 150 zł na opracowanie studium wykonalności projektu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, 2 460 zł na opracowanie operatu wodnoprawnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz 2 472,30 zł na aktualizację mapy do celów projektowych terenu zalewu na rzece Nurzec w Ciechanowcu, 4 920 zł na opracowanie koncepcji projektu parku linowego na „wyspie” przy ośrodku sportowo-rekreacyjnym nad zalewem w Ciechanowcu.


Dotacje inwestycyjne Gminy Ciechanowiec

 • Dotacja celowa w wysokości 1 416,92 zł dla samorządu województwa podlaskiego na kontynuację programu związanego z informatyzacją gminy – "Wdrażanie elektronicznych potrzeb dla ludności województwa podlaskiego – część II". Wydatek dotyczy zakupu prawa do dysponowania częstotliwością 3600–3800 MHz za 2012 rok. Dotację przekazano wg potrzeb zgłoszonych przez samorząd województwa podlaskiego na realizację przedmiotowego zadania.
   
 • Dotacja celowa w wysokości 5 166 zł dla Powiatu Wysokomazowieckiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Drohickiej w Ciechanowcu (odcinek od skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą do skrzyżowania dróg powiatowych Ciechanowiec – Perlejewo i Ciechanowiec – Wojtkowice Stare) wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w zakresie opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji na odcinku ulicy Drohickiej objętej przebudową.

 • Dotacja celowa w wysokości 13 703,76 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, przekazana w zakresie środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska do piłki nożnej we wsi Pobikry”. Inwestycja zrealizowana została przy dofinansowaniu ze środków unijnych – Małe projekty w ramach Osi 3 działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

  Zadanie inwestycyjne objęło budowę boiska do piłki nożnej (płyta boiska wraz z wybiegami bocznymi i końcowymi 32 x 62 m) wraz z wyposażeniem we wsi Pobikry, w tym:
  - wykonanie nawierzchni boiska z trawy naturalnej na warstwie humusu gr. 20 cm, z dobrze uwidocznionymi liniami,
  - wyposażenie boiska w bramki (5 x 2 m) wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120/100, malowanego metodą proszkową; bramki mocowane do podłoża za pomocą talerzyków; siatka na bramkę z polipropylenu PP o wysokiej wytrzymałości i grubości sznurka: 3,5 mm.

  Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 29 732,93 zł.
 •  

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl