Inwestycje w 2013 roku Drukuj
17.02.2014.

 

 • Przebudowa i remont ulic w Ciechanowcu: Glinki, Wiatraczna i Pińczowska – 325 342,66 zł.

  Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz przy dofinansowaniu ze środków Powiatu Wysokomazowieckiego. W ramach zadania przebudowano 3 drogi gminne: Nr 108901B – ul. Glinki, Nr 108934B – ul. Wiatraczna i Nr 108919B - ul. Pińczowska. Łączna długość przebudowanych odcinków dróg wyniosła 389 mb.

  W ulicach: Glinki i Wiatraczna:
  - wykonano: ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych, 2 wyniesione przejścia dla pieszych, przykanalik do kanalizacji deszczowej oraz oznakowanie drogowe pionowe i poziome.

  W ulicy Pińczowskiej:
  - na odc. I (w km rob. 0+000 – 0+125) wykonano: obustronne chodniki dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i zjazdy gospodarskie o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych i podsypce cementowo-piaskowej, oznakowanie drogowe pionowe i poziome,
  - na odc. III (w km. rob. 0+000 – 0+088) wykonano: nawierzchnię bitumiczną łącznej gr. 8 cm (warstwa wiążąca gr. 4 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm), obustronne chodniki z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, zjazdy gospodarskie i plac manewrowy z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych i podsypce cementowo-piaskowej, oznakowanie drogowe pionowe o poziome.

  Łączna wartość zadania wyniosła 325 342,66 zł, w tym: 318 342,66 zł – wartość wykonanych robót i 7 000 zł – koszt nadzoru inwestorskiego.

  Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec wydatkowała środki własne w kwocie 109 775,46 zł oraz pozyskane środki finansowe: z budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 143 534,20 zł i z Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 72 033 zł.

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 65 325 zł:

  - 6 900 zł – wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznych na przebudowę i rozbudowę ulic: Wińska z połączeniem do ul. Kazimierza Uszyńskiego, Długa, Szeroka, Wąska wraz z połączeniem do ul. Ogrodowa i Sienkiewicza (uliczka boczna),
  - 6 150 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 108929B – ul. Szerokiej (odc. I) i drogi gminnej dojazdowej nr geod. 2508 – ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu,
  - 14 760 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych: Nr 108899B  – ul. Długiej i Nr 108936B – ul. Wińskiej (odc. I i II) wraz z włączeniem do ul. Kazimierza Uszyńskiego,
  - 13 530 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 108933B – ul. Wąskiej wraz połączeniem do ulic: Ogrodowa i Sienkiewicza,
  -  3 075 zł – wydatkowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowę odcinka o dł. 250 mb drogi gminnej Nr 108887B – Tworkowice - Tworkowice-Kolonia w miejscowości Tworkowice,
  - 20 910 zł –  wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 108878B – Przybyszyn - Kosiorki - Pełch w miejscowości Przybyszyn.
   
 •  Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” – 0,00 zł.

  Planowany do realizacji projekt uzyskał notyfikację Komisji Europejską, przy zakładanym wsparciu finansowym z funduszy unijnych w wysokości 85%. W związku z przesunięciem czasowym realizacja rzeczowa zadania rozpocznie się w 2014 roku. W chwili obecnej lider projektu – Gmina Drohiczyn zakończył postępowanie przetargowe i zawarł umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, który będzie odpowiadał za realizację inwestycji.

 • Zakup pomostu wiszącego stanowiącego wyposażenie placu zabaw Przedszkola w Ciechanowcu – 3 200 zł.

  Zadanie realizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu. Dokonano zakupu pomostu wiszącego jako wyposażenia placu zabaw przy budynku przedszkola. Zakup został sfinansowany ze środków uzyskanych ze Stowarzyszenia „TUTOR” w Kozarzach.

 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Ciechanowcu – zakup i instalacja pomp ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum w Ciechanowcu – 744 526,15 zł.

  Zadanie zrealizowane zostało w partnerstwie z ciechanowieckimi parafiami rzymskokatolickimi i było dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa V Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska” i polegało na zakupie i montażu pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budynku gimnazjum oraz na zakupie i montażu pomp ciepła w budynku kościoła parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu i w budynku kaplicy parafialnej Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu.

  W ramach realizacji projektu poniesiono następujące koszty: 19 680 zł wydatkowano na opracowanie „Studium wykonalności projektu”,  9 840 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej i geologicznej na wykonanie i montaż pompy ciepła o kolektorów słonecznych w budynku Gimnazjum w Ciechanowcu, 1 230,00 zł wydatkowano na wykonanie tablic pamiątkowych, 699 999,15 zł wydatkowano na wykonanie w budynku Gimnazjum kaskady 4 pomp ciepła i 5 szt. kolektorów słonecznych o łącznej mocy grzewczej 208 kW ze źródłem ciepła w postaci 44 sond pionowych gruntowych o głębokości 100 mb każda, 9 800 zł wydatkowano na nadzór inwestorski branży sanitarnej, 2 583 zł wydatkowani na nadzór inwestorski branży elektrycznej i 1 394 zł wydatkowano na nadzór inwestorski branży budowlanej.

  Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec wydatkowała łącznie 744 526,15 zł, z czego 113 979,03 zł stanowiły środki własne, zaś 630 547,12 zł stanowiły środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu – 21 164,46 zł.

  W ramach zadania wykonano następujące roboty:

  - wykonano projekt i przyłącze wodociągowe w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108815B – ul. Ogrodowej i pasie drogowym drogi dojazdowej nr ewid. 2452 i 2453/2 oraz przez teren nieruchomości prywatnych nr geod. 2360/5, 2360/6 i 2453/1 do zasilania budynków na nieruchomościach przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu do granicy posesji z rur PE Ø90 o długości 280,30 m i z rur Ø32 o długości 11 mb – 19 350,98 zł,
  - wykonano przyłącze wodociągowe w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108936B – ul. Wińskiej w Ciechanowcu do granicy posesji z rur PE Ø32 o łącznej długości 4 mb – 1 813,48 zł.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu – 2 345 434,07 zł.

  W 2013 roku zakończono przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

  W 2013 roku odebrano i opłacono roboty budowlane reaktora, roboty budowlane budynku technicznego, roboty elektryczne oraz dostawy, montaż i rozruch urządzeń technologicznych na kwotę 2 312 972,07 zł.

  Ponadto w 2013 roku:
  - 5 412 zł – wydatkowano na wykonanie tablic pamiątkowych zrealizowanego projektu,
  - 15 900 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski branży sanitarnej,
  - 6 150 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski branży elektrycznej,
  - 5 000 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski branży budowlanej.

  Na realizację zadania w 2013 roku wydatkowano łącznie 2 345 434,07 zł, z czego 374 807,65 zł stanowiły środki własne, zaś 1 970 626,42 zł stanowiły środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Zakup oprogramowania komputerowego związanego z systemem gospodarki odpadami komunalnymi – 7 134 zł.

  W ramach zadania zakupiono program informatyczny „Odpady 2013” firmy ULISSES niezbędny do zarządzania nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciechanowiec.

 • Centrum IV Rozbioru Polski – 18 511,50 zł.

  W 2013 roku Gmina Ciechanowiec opracowała i złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Centrum IV Rozbioru Polski”. W ramach przygotowań poniesiono wydatek w kwocie 18 511,50 zł, z czego: 17 220 zł wydatkowano na opracowanie „Studium wykonalności projektu”, zaś 1 291,50 zł wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących ww. zadania. Rozstrzygnięcie naboru wniosków ma nastąpić w I połowie 2014 r.

  Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miejski w Ciechanowcu, a planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5 504 100 zł. Zadanie dotyczy realizacji inwestycji polegającej na:
  - renowacji i adaptacji na działalność kulturalną zabytkowego budynku synagogi,
  - przebudowie i rozbudowie budynku kina oraz adaptacji na działalność kulturalną,
  - zakupie urządzeń multimedialnych i wykonaniu ekspozycji Centrum IV Rozbioru Polski,
  - digitalizacji rzadko występujących w Polsce, a nawet w Europie, zbiorów o znaczeniu historycznym, przedstawiających historię IV Rozbioru Polski: księgi pamiątkowej oraz zdjęć o szczególnym znaczeniu historycznym,
  - konserwacji zdjęć przedstawiających architekturą i zabudowę Ciechanowca i okolic
  z początku XX wieku.

  Zadanie realizowane będzie w latach 2013–2016. Na realizację zadania planuje się pozyskanie środków z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 w łącznej kwocie 4 658 000 zł. Środki własne gminy na ten cel łącznie wynosić będą 846 100 zł. 
 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej synagogi na Ciechanowiec Ośrodek Kultury i Sportu  – 54 800 zł.

  Projekt realizowany jest przez Gminę Ciechanowiec od 2010 roku. I etap zadania zrealizowany został w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W latach 2011–2012 kontynuowane były kolejne prace przy obiekcie ze środków własnych gminy.

  W 2013 roku Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” na realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogrodzenia wokół budynku dawnej Synagogi” w wysokości 30 620,18 zł. W ramach zadania wykonano, zgodnie z pierwotnie opracowaną i zatwierdzona przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokumentacją, ogrodzenie wokół obiektu, składające się z elementów betonowych, metalowych, ceglanych i ceglanych otynkowanych.

  Na realizację zadania wydatkowano kwotę  54 800 zł, z czego: 53 500 zł stanowił koszt wykonanych robót budowlanych i 1 300 zł – koszt pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
 •  

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl