Sesja Rady Miejskiej Drukuj
03.11.2014.


Przedostatnia w tej kadencji, czterdziesta piąta sesja Rady Miejskiej, poświęcona była podjęciu ostatnich koniecznych uchwał,  przyjęciu sprawozdań i pierwszych podsumowań pracy radnych w czasie mijającej kadencji.

Radni podjęli uchwały o zmianach w statutach samorządów mieszkańców osiedli i sołectw Gminy Ciechanowiec, zmianach w budżecie gminy na 2014 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2014-2023, a także w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Renaty i Andrzeja Piotrowskich na działalność Dyrektora Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanowiec.

Został uchwalony „Wieloletni Program Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie”, a także programy, które będą obowiązywały w przyszłym roku: "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r." i  „Program Współpracy w 2015 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na tym posiedzeniu Radzie zostały przedłożone "Informacja o stanie zadań oświatowych gminy Ciechanowiec w roku szkolnym  2013/2014" i "Sprawozdanie z realizacji w latach 2011-2013 Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2015", Rada Miejska natomiast przedstawiła "Sprawozdania z pracy  Komisji Rady Miejskiej za okres od  1.01.2014 r. do 13.10.2014 r.", "Informacje z realizacji: uchwał Rady Miejskiej i wniosków Komisji Rady od  1.01.2014 r. do 13.10.2014 r." i "Informację z analizy oświadczeń majątkowych".

Ostatnie spotkanie ciechanowieckich radnych VI kadencji zaplanowane jest na 12 listopada 2014 r.

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl