V Sesja Rady Miejskiej Drukuj
31.03.2015.


Na V sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu gościli Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego, Przewodnicząca Rady Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem i Kierownik Posterunku Policji w Ciechanowcu.

Starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński omówił działalność jednostek organizacyjnych powiatu zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec i przedstawił informację o planowanych w 2015 roku inwestycjach powiatowych na terenie Gminy Ciechanowiec a starszy aspirant Krzysztof Śliwiński poinformował o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w na terenie Miasta i Gminy Ciechanowiec w 2014 roku.

Po wysłuchaniu tych informacji radni podjęli uchwały w sprawach przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2016 zgodnego z zapisami ustawy o funduszu sołeckim; udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; odrębnych obwodów głosowania; wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności; wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec; zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych czasowo.

Radni przełożyli głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec, dokonali zmian w budżecie gminy na 2015 rok i podjęli uchwałę o współpracy między społecznościami lokalnymi Gminy Ciechanowiec w Rzeczypospolitej Polskiej i miasta Saint Germain les Corbeil we Francji.

Sesja zakończyła się po wysłuchaniu przez radnych informacji o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznych; o realizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Ciechanowiec, a także oceny stanu dróg gminnych oraz planowanych działań związanych z ich naprawą. 

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl