V Sesja Rady Miejskiej Drukuj
31.03.2015.


Na V sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu gościli Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego, Przewodnicząca Rady Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem i Kierownik Posterunku Policji w Ciechanowcu.

Starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński omówił działalność jednostek organizacyjnych powiatu zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec i przedstawił informację o planowanych w 2015 roku inwestycjach powiatowych na terenie Gminy Ciechanowiec a starszy aspirant Krzysztof Śliwiński poinformował o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w na terenie Miasta i Gminy Ciechanowiec w 2014 roku.

Po wysłuchaniu tych informacji radni podjęli uchwały w sprawach przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2016 zgodnego z zapisami ustawy o funduszu sołeckim; udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; odrębnych obwodów głosowania; wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności; wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec; zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych czasowo.

Radni przełożyli głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec, dokonali zmian w budżecie gminy na 2015 rok i podjęli uchwałę o współpracy między społecznościami lokalnymi Gminy Ciechanowiec w Rzeczypospolitej Polskiej i miasta Saint Germain les Corbeil we Francji.

Sesja zakończyła się po wysłuchaniu przez radnych informacji o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznych; o realizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Ciechanowiec, a także oceny stanu dróg gminnych oraz planowanych działań związanych z ich naprawą. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl