Program
Ostatnia XII sesja Rady Miejskiej w 2015 roku Drukuj
31.12.2015.

Na XII sesji Rady Miejskiej Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko złożył radzie sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami, poinformował o zakończeniu realizacji „schetynówek”, zmianie nazwy Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” na „Brama na Podlasie”, zwiększeniem liczby członków tej organizacji i puli środków na dotacje.

Ostatnie sesje w samorządach lokalnych, to zazwyczaj sesje określane jako porządkujące budżet. Tak też było w gminie Ciechanowiec. Radni uchwalili zmiany w budżecie na 2015 rok, które dotyczyły między innymi dokonania ostatecznego montażu finansowego projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu", co wynikało z końcowego oszacowania kosztów związanych z realizacją tej inwestycji.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ciechanowiec.

Ponadto przyjęto dwie uchwały zatwierdzające plan pracy rady na 2016 rok i plany pracy stałych komisji rady w 2016 roku. W planowanym porządku obrad była też uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej, jednak została ona zdjęta z porządku obrad i przesunięta na styczniową sesję, na której ma także zostać uchwalony budżet Gminy Ciechanowiec na 2016 rok.

Z uchwalonego planu pracy radnych Rady Miejskiej w Ciechanowcu wynika, że w 2016 roku radni obradować będą raz w miesiącu, poza lipcem - na ten miesiąc zaplanowali przerwę w obradach. Wyznaczono też dzień tygodnia, w którym odbywać się będą sesje Rady Miejskiej i będzie to poniedziałek. Wyjątek stanowić będzie pierwsza sesja w 2016 roku, którą zaplanowano na czwartek, 21 stycznia.

W sprawach różnych burmistrz poinformował zebranych, że Biuro Zamiejscowe Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem pozostanie w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Z okazji 10. rocznicy powstania Stowarzyszenia „Tutor”, burmistrz złożył gratulacje Prezes Stowarzyszenia Agnieszce Uszyńskiej i Skarbnikowi Barbarze Czarneckiej za dotychczasową działalność oraz podkreślił wkład Stowarzyszenia w wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, promowanie działań samopomocowych, tworzenie warunków rozwoju różnych podmiotów, w tym współdziałanie z organizacjami społecznymi, samorządowymi i gospodarczymi.

Ze względu na okres świąteczno-noworoczny Burmistrz Ciechanowca, Przewodniczący Rady Miejskiej, radni, sołtysi i przedstawiciele organu wykonawczego Gminy przełamali się opłatkiem, życząc nawzajem owocnej i spokojnej współpracy oraz wielu sukcesów.


          Sesja Rady Miejskiej

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna
 

Projekty unijne

 
facebook      instagram      youtube

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl