Program
XV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
15.03.2016.
 
Na XV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni wysłuchali sprawozdania z pracy burmistrza między sesjami, podjęli uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie gminy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w formie dotacji celowej do kwoty 7 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania w 2016 roku Biura Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, Wydziału Komunikacji i Dróg w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W trakcie obrad radni uchwalili „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2016”, dokonali zmian w statucie Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, podjęli uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Natomiast nie podjęli uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2015 w kwocie 63 400,19 zł samorządowego zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.

Radni stosownymi uchwałami wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie miasta Ciechanowiec przy ulicy Podlaskiej, z przeznaczeniem na cele niezwiązane z działalnością zarobkową poprzez przystosowanie na bazę brygady patrolowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Rejonu Dróg w Siemiatyczach oraz wyrazili wolę udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Powiatowi Wysokomazowieckiemu do kwoty 815 325,00 zł na realizację inwestycji drogowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która ma polegać na przebudowie drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Trzaski – Radziszewo-Sieńczuch w lokalizacji: 0+000 – 4+110,80 o długości 4,1108 km i na odcinku Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka w lokalizacji: 4+110,80 – 6+564,10 o długości 2,4533 km.

Radni przyjęli, rozpatrywane w czasie obrad Komisji Rady Miejskiej informacje: o realizacji interpelacji i wniosków radnych za 2015 rok, realizacji uchwał Rady Miejskiej w okresie grudzień 2014 – grudzień 2015 r., oraz sprawozdanie z realizacji w latach 2014-2015 Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2015, z przedstawieniem oferty promocyjnej i kulturalnej spędzania czasu w gminie Ciechanowiec, omówienie stanu wiedzy o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznym, a także omówieniem koncepcji działań Gminy w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu Funduszy Unijnych.


          Sesja Rady Miejskiej 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px