buy medication online
 
XV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
15.03.2016.
 
Na XV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni wysłuchali sprawozdania z pracy burmistrza między sesjami, podjęli uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie gminy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w formie dotacji celowej do kwoty 7 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania w 2016 roku Biura Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, Wydziału Komunikacji i Dróg w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W trakcie obrad radni uchwalili „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2016”, dokonali zmian w statucie Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, podjęli uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Natomiast nie podjęli uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2015 w kwocie 63 400,19 zł samorządowego zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.

Radni stosownymi uchwałami wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie miasta Ciechanowiec przy ulicy Podlaskiej, z przeznaczeniem na cele niezwiązane z działalnością zarobkową poprzez przystosowanie na bazę brygady patrolowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Rejonu Dróg w Siemiatyczach oraz wyrazili wolę udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Powiatowi Wysokomazowieckiemu do kwoty 815 325,00 zł na realizację inwestycji drogowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która ma polegać na przebudowie drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Trzaski – Radziszewo-Sieńczuch w lokalizacji: 0+000 – 4+110,80 o długości 4,1108 km i na odcinku Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka w lokalizacji: 4+110,80 – 6+564,10 o długości 2,4533 km.

Radni przyjęli, rozpatrywane w czasie obrad Komisji Rady Miejskiej informacje: o realizacji interpelacji i wniosków radnych za 2015 rok, realizacji uchwał Rady Miejskiej w okresie grudzień 2014 – grudzień 2015 r., oraz sprawozdanie z realizacji w latach 2014-2015 Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2015, z przedstawieniem oferty promocyjnej i kulturalnej spędzania czasu w gminie Ciechanowiec, omówienie stanu wiedzy o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznym, a także omówieniem koncepcji działań Gminy w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu Funduszy Unijnych.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card