Nowe formularze dla tzw. trybu małych zleceń Drukuj
27.04.2016.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem opublikowanym 25 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 570) wprowadził dla tzw. "małych grantów" uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zatem wzory te będą obowiązywać od 10 maja 2016 roku.

Zachęcamy organizacje do zapoznanai się z nowymi wzorami formularzy: Rozporządzenie i formularze w formacie pdf
 
TRYB MAŁYCH ZLECEŃ

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, jest to tak zwany tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Uprawniony podmiot składa wniosek do Burmistrza Ciechanowca. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec (piętro I, pok. 15) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Oferta musi spełniać następujące warunki:
 - musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,
 -  wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 000 zł,
 -  zadnie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta uprawnionego podmiotu jest zamieszczana na 7 dni roboczych:
 - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu,
 - w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe
 - w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl/ w zakładce NGO

Każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty w ciągu 7 dni roboczych od jej zamieszczenia. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania, Burmistrz Ciechanowca  podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.
 
Do zadań zlecanych w trybie małych zleceń art. 19a ust. 6 i 7 Ustawy wprowadza dwa dodatkowe ograniczenia:
 - Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł.
 - Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl