XVI sesja Rady Miejskiej Drukuj
29.04.2016.

Na XVI sesji Rady Miejskiej, po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku i przyjęli osiem uchwał.

Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, Programu wspierania rodziny w Gminie Ciechanowiec na lata 2016-2018, zmian w budżecie gminy na 2016 rok, wyrazili zgodę na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody nr ewid. 116 ł, 117 ł i 1745, zmienili uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności, a także zwolnili z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2015 samorządowego zakładu budżetowego – Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, przeznaczając te pieniądze na zakup koparko-ładowarki.

Ponadto Rada Miejska w Ciechanowcu zgodziła się na dotację na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Parafia pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej otrzyma w wysokości 111.016 zł dofinansowanie na roboty związane z odtworzeniem wieży kościelnej z końca XIX wieku, a rozebranej w 1961 roku. Kwota ta pochodzi z Funduszu Sołeckiego 16 sołectw - 13 z nich to sołectwa z parafii Winna-Poświętna a pozostałe to Ciechanowczyk, Kosiorki i Zadobrze.

Ostatnią uchwałą przyjęto taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jakie będą obowiązywać od 1 czerwca 2016 roku - stawka opłaty stałej miesięcznej od wodomierza lub podłączenia w przypadku odbiorców ryczałtowych nadal będzie wynosić 1,00 zł + VAT, także opłata za 1m3 wody pozostała na dotychczasowym poziomie 1,94 zł + VAT, a opłata za odprowadzanie ścieków zmniejszyła się do 5,20 zł +VAT.

Przewodniczący Rady poinformował o przedłożeniu sprawozdań z działalności w 2015 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, Przedszkola w Ciechanowcu, szkół podstawowych i gimnazjum oraz sprawozdania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedłożona została również informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych gminy, a także informacja o umorzeniach i zwolnieniach podatkowych w roku 2015, o zadłużeniu gminy wg stanu na 01.01.2016 r. oraz zdolności kredytowej gminy.

Burmistrz Ciechanowca podsumował akcję Zima 2015/2016 i poinformował o planowanych remontach na drogach gminnych. W roku 2016 mają być przeprowadzone remonty drogi nr 108873B Pobikry - Sawczyn, nr 108864B Kobusy, nr 108879B Skórzec - Przybyszyn, drogi w Kocach-Piskułach oraz dróg dojazdowych w Kocach-Schabach i Tworkowicach.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl