buy medication online
 
Sesja Rady Miejskiej Drukuj
17.06.2016.

Na XVII sesji Rady Miejskiej, po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, radni przyjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok; zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy publicznej, która nie podlega notyfikacji; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Uchwała o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2015 rok nie została podjęta, gdyż do tego potrzebna jest bezwzględna większość głosów (8), a w czasie głosowania 7 radnych było za udzieleniem absolutorium, 3 było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady poinformował o przedłożeniu sprawozdań z realizacji w 2015 roku Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także sprawozdania z działalności Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2015 rok, Referatu Promocji z pracy realizacji zadań związanych z promocją miasta i gminy oraz wykonywania innych prac za rok 2015, oraz sprawozdania z dochodów i wydatków utrzymania targowicy w 2015 roku.

Przedłożona została również informacja z wykonanych inwestycji i pozostałych wydatków majątkowych w 2015 roku z uwzględnieniem poniesionych kosztów z podziałem na własne i inne w tym unijne, analiza projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym oraz omówienie stanu przygotowań obiektów sportowo-rekreacyjnych przed sezonem letnim.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card