Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Drukuj
28.11.2016.

 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec. Projekt studium dotyczy gminy Ciechanowiec w jej granicach administracyjnych.

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony został do wglądu w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ciechanowca do 15 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ciechanowca (adres: ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec), w postaci elektronicznej przesłane na adres: info@ciechanowiec.pl lub ustnie do protokołu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2017 r. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, dokładne oznaczenie nieruchomości wraz z załącznikiem graficznym pozwalającym na lokalizację nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Ciechanowca. Rozpatrzenie nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec, a także o prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu studium.
                             

Mirosław Reczko
Burmistrz Ciechanowca


 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl