Ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2016 roku Drukuj
14.12.2016.

Odbyła się ostatnia planowana w tym roku sesja Rady Miejskiej, podczas której przyjęto jedenaście uchwał, w tym w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030 oraz uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu Gminy Ciechanowiec na 2017 rok wyniosą 35 084 226 zł, a wydatki 34 644 226  złotych, w tym 8 511 527 złotych to wydatki na majątkowe. W budżecie utworzona zostanie rezerwa w kwocie 130 000 zł z przeznaczeniem między innymi na zarządzanie kryzysowe.

W ramach zadań inwestycyjnych na przyszły rok zaplanowano m.in.: uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu (5 800 000 zł), przebudowę i rozbudowę ulicy Długiej w Ciechanowcu (351 000 zł), wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (350 000 zł), przebudowę placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu (290 000 zł), dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu (275 000 zł), przebudowę drogi gminnej we wsi Tworkowice (188 500 zł), opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie i odwodnienie terenu działki przy remizie OSP we wsi Winna-Chroły (15 000 zł), opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę boiska, wyposażenie siłowni zewnętrznej oraz utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (35 000 zł).

Wydatki na oświatę zaplanowano na łączną kwotę 9 202 850 złotych, m.in. na: oddziały przedszkolne (360 000 zł), przedszkole (743 500 zł),  szkoły podstawowe (4 735 850 zł) i gimnazjum (2 218 000 zł).

Ponadto z budżetu gminy udzielone będą dotacje celowe majątkowe, w tym m.in. na: opracowanie dokumentacji budowy obwodnicy Ciechanowca (400 000 zł), zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Ciechanowcu (20 000 zł), przebudowę drogi gminnej na odcinku Pobikry – Żery (130 000 zł), budowę chodnika we wsi Kobusy (44 000 zł) oraz opracowanie projektu zagospodarowania skweru położonego we wsi Winna-Chroły (4000 zł).

W przyszłorocznym budżecie 1 140 000 zł zarezerwowano na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 10.722.500 zł, w tym kwota 3.306.000 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Radni podjęli również uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.; zmiany uchwały Nr 133/XX/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu; utworzenia w Gminie Ciechanowiec odrębnych obwodów głosowania; zatwierdzenia planu pracy rady na 2017 r.; zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2017 r.; zatwierdzenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r.; przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Ciechanowiec na lata 2016-2020; przyjęcia aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2017; organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec.

Po zakończeniu sesji odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięli: burmistrz, radni, przedstawiciele jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy Ciechanowiec oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.


          Sesja Rady Miejskiej 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl