Plan pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2017 r. Drukuj
25.01.2017.
 
Termin sesji 19.01.2017 r. godz. 10.00
 • Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Miejskiej za rok 2016.
 • Sprawozdania z realizacji planów pracy komisji stałych za rok 2016
Termin sesji 9.03.2017 r. godz. 10.00
 • Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciechanowiec w roku 2016 r.
 • Informacja z realizacji wypoczynku zimowego dzieci
 • i młodzieży.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
Termin sesji 13.04.2017 r. godz. 10.00
 • Ocena zasobów pomocy społecznej.
 • Informacja dotycząca stanu dróg gminnych, chodników i oświetlenia − propozycje inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem poprawy stanu dróg wiejskich.
 • Ocena stanu zieleni miejskiej i małej architektury − planowane inwestycje w 2017 r.
 • Place zabaw, charakterystyka, potrzeby, przygotowanie do sezonu 2017 i planowane zamierzenia.
Termin sesji 18.05.2017 r. godz. 10.00
 • Informacja na temat infrastruktury szkół,  naboru do przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku, w aspekcie realizacji zadań publicznych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje).
Termin sesji 8.06.2017 r. godz. 10.00
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2016 rok.
 • Udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
 • Oferta letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 • Stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i ppoż. w tym przygotowanie miasta do Święta Chleba.
Termin sesji 7.09.2017 r. godz. 10.00
 • Ocena wyników finansowych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu za rok 2017.
 • Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze2017 roku.
 • Wnioski do budżetu Gminy na 2018 rok
 • Informacja z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
Termin sesji 12.10.2017 r. godz. 10.00
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza o złożonych przez radnych i osoby do tego zobowiązane oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu w roku szkolnym 2016/2017.
 • Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Sprawozdanie z działalności COKiS.    
Termin sesji 16.11.2017 r. godz. 10.00
 • Gospodarka ściekowa ze szczególnym uwzględnieniem planowanych modernizacji i rozbudowy kanalizacji sanitarnych. Analiza taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
 • Informacja na temat ilości złożonych wniosków w roku 2017 mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań.
 • Przygotowanie miasta do sezonu zimowego.
Termin sesji 14.12.2017 r. godz. 10.00
 • Przyjęcie budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2018.
 • Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2018 rok.
 
Plan pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2017 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską w Ciechanowcu uchwałą nr 129/XXI/16 z 12 grudnia 2016 roku.

Obsługa Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
piętro I, pokój nr 17
 tel. 86 277 11 45 wew. 41    fax. 86 277 10 66
e-mail: koc.m@ciechanowiec.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu
przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 10.00-12.00 piętro I, pokój nr 17
 
 
następny artykuł »

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl