Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu Drukuj
27.01.2017.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu (ŚDS) funkcjonuje od 1 grudnia 2014 roku, jest placówką pobytu dziennego, ośrodkiem obejmującym wsparciem 30 osób z terenu miasta i gminy Ciechanowiec (przewlekle psychicznie chorych - typ A, upośledzonych umysłowo - typ B, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - typ C).

ŚDS pracuje w systemie terapeutycznym, w którym odbywają się zajęcia indywidualne i zespołowe. Dom świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami.

Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestnika. W placówce prowadzone są treningi: funkcjonowania społecznego, komunikacji interpersonalnej, kulinarne, rozwiązywania problemów. Uczestnicy ŚDS mają do dyspozycji pracownie: Rękodzieła Artystycznego, Plastyczną, Twórczości Kreatywnej, Kulinarną, Terapii Ruchowej, gdzie nabywają i rozwijają praktyczne umiejętności, pod okiem instruktorów terapii zajęciowej. Poza tym w ciągu dnia wspólnie spożywają posiłek przygotowany w ramach treningu kulinarnego, poprawiają sprawność fizyczną, spędzają czas na wspólnych rozmowach i zajęciach grupowych. Uczestnicy w ramach zajęć mogą korzystać z pomocy psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego i asystenta osoby niepełnosprawnej.

ŚDS zapewnia transport na zajęcia z miejsca ustalonego przez dyrektora Domu oraz powrót do domu.


Zasady korzystania z usług ŚDS

Przyjęcie do ŚDS odbywa się na wniosek uczestnika, jego rodziny, bądź opiekuna, na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o właściwą dokumentację. Wniosek o skierowanie do domu składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w Ustawie o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy:
− zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
− zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia, o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w Domu,
− orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
− zaświadczenie o dochodach netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) - w celu ustalenia odpłatności za pobyt w ŚDS.

Odpłatność uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Skierowanie do ŚDS wydawane jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS w Ciechanowcu. Decyzję wydaje się na czas niezbędny do realizacji Indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, ustalonego przez dyrektora ŚDS. Zarówno uczestnik, jak i jego rodzina/opiekun zostają poinformowani o zasadach działalności, funkcjonowania i obowiązującym Regulaminie.
                             

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzena Kryńska


Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu 

fot. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl