buy medication online
 
XXIII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
22.02.2017.

Radni Rady Miejskiej w Ciechanowcu jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Kolejnym krokiem będzie przekazanie uchwały do zaopiniowania Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty oraz związkom zawodowym.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska w Ciechanowcu podejmie w terminie do 31 marca 2017 roku, uchwałę  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Na mocy uchwały Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu włączone zostało do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu na następujących  warunkach:
- Szkoła Podstawowa  im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku.
- kształcenie w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
- Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zakończy działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

Po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej zajęcia dydaktyczne będą prowadzone pod dwoma adresami. Oddziały przedszkolne oraz zajęcia dydaktyczne dla klas I-VI będą odbywały się w budynku szkoły podstawowej, natomiast zajęcia dydaktyczne dla klasy VII, a docelowo klas VII-VIII oraz klas gimnazjalnych w budynku dotychczasowego gimnazjum.

Podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Ciechanowca złożył radnym sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami, w którym poinformował o:
- złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu;
- otrzymaniu pozwolenia na budowę biblioteki;
- otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na „Dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu”;
- wpłynięciu do Urzędu Miejskiego 359 deklaracji dotyczących udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznych, w tym 111 związanych z instalacjami fotowoltaicznymi z czego 37 to deklaracje tzw. hybrydowe czyli złożone zarówno na kolektory jaki i fotowoltaikę;
- podpisaniu z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich umowy na współfinansowanie projektu obwodnicy Ciechanowca;
- przygotowywaniu przez Referat Inwestycji wniosku do Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” na wykonanie elewacji budynku dawnej synagogi;
- wydaniu nowego numeru Wieści Ciechanowieckie, które bezpłatnie, dostępne jest w holu Urzędu Miejskiego, Punkcie Informacji Turystycznej i bibliotece ;
- otrzymaniu potwierdzenia wpłynięcia wniosków na realizację przedsięwzięć w ramach współpracy z Białorusią;

W swoim sprawozdaniu Burmistrz zaprosił zebranych do wzięcia udziału w drugiej już dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec rozwiązaniami. Dyskusja odbędzie się w czwartek 23 lutego o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Do pobrania załączniki do uchwały określające:
1)    plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
2)    plan sieci prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
3)    projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card