Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny Drukuj
30.08.2017.


Informacje dotyczące stypendium szkolnego
na rok szkolny 2017/2018


Na podstawie:

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943),
• oraz Uchwały Nr 41/VIII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 czerwca 2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec.

W roku szkolnym 2017/2018 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu pok. nr 17 w terminie od 1 do 15 września 2017 roku (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października).

Kryteria, które muszą spełnić osoby ubiegające się o stypendium:

1. Zamieszkanie na terenie gminy Ciechanowiec (pozostali mogą się starać o stypendia w swoich gminach)

2. Kryterium dochodowe - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/os. w rodzinie. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku tj. za sierpień 2017 r.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł.

Stypendium nie przysługuje:

1. Uczniom klas zerowych.
2. Uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Ciechanowiec.
3. Uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie).
4. Uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto od pracodawcy (zaświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).
2. Odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
3. Decyzja w sprawie wymiaru podatku (nakaz płatniczy) – składają osoby posiadające gospodarstwo rolne.
4. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.
5. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) – składają osoby bezrobotne.
6. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
7. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenia o korzystaniu z tych świadczeń.
8. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, inne stypendia).
9. Zaświadczenie ze szkół o uczącym się rodzeństwie.
10. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące środków na utrzymanie w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów w rodzinie – wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu pok. 17  (tel. 86 277 11 45 wew. 41)
lub poniżej:

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl