Plan pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 r. Drukuj
08.01.2018.
 
Styczeń:
 •  Oferta promocyjna i kulturalna, spędzania wolnego czasu w gminie Ciechanowiec.
  •    Referat Promocji
  •    COKiS
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności stałych komisji rady za 2017 r.
 • Informacja z działalności instytucji kultury za 2017 r.
Luty:
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę w 2017 r.
 • Stan przygotowań do realizacji inwestycji przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Ciechanowcu.
 • Uchwalenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2018".
Marzec:
 • Realizacja utrzymania czystości i porządku w Gminie Ciechanowiec
  •  działalność bieżąca i wynik finansowy PRK FARE
 • Stan wiedzy o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznym.
 • Ocena stanu dróg gminnych oraz planowanych działań z ich naprawą.
Kwiecień:
 • Polityka Gminy w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz pozyskiwania inwestorów.
 • Omówienie stanu obiektów sportowo-rekreacyjnych przed sezonem letnim: stadion, ośrodek, hale sportowe i przystań na Nurcu, plaża i kąpielisko z ewentualną wizytą na wybranych obiektach. Inwestycje w tym zakresie.
Maj - przerwa w pracy Rady
 
Czerwiec:
 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.
 • Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2017 r.
 • Absolutorium dla Burmistrza za 2017 r.
Lipiec - przerwa w pracy Rady
 
Sierpień:
 • Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
 • Informacja o stanie realizacji zaplanowanych inwestycji na rok 2018r.
 • Przygotowanie obiektów oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dowożenie uczniów - stan autobusów.
 • Sprawozdanie z działalności instytucji kulturalnych  i promocji za pierwsze półrocze.
Wrzesień - przerwa w pracy Rady
 
Październik:
 • Informacja o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 r.
 • Założenia do budżetu gminy  na 2019 r.
 • Przyjęcia Informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych.
 • Analiza wyników finansowych i działalności PRK FARE.
Listopad:
 • Podatki i opłaty lokalne na 2019 r.
 • Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 • Przyjęcie Programu współpracy w 2019 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Grudzień:
 • Budżet gminy na 2019 r.
 • Plany pracy Komisji na 2019 r.
 • Plan pracy Rady na 2019 r.

Plan pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską w Ciechanowcu uchwałą nr 189/XXXII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r..

Obsługa Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
piętro I, pokój nr 17
 tel. 86 277 11 45 wew. 41    fax. 86 277 10 66
e-mail: koc.m@ciechanowiec.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu
przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 10.00-12.00 piętro I, pokój nr 17
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl