Plan pracy komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 rok Drukuj
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 rok
Styczeń:
 •  Sprawozdanie z realizacji planu Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
Kwiecień:
 • Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2017 roku.
Czerwiec:
 • Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 • Wypracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za działalność finansową za 2017 rok.
Wrzesień:
 • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ciechanowiec za I półrocze 2018 roku.
Listopad:
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2018 rok.
Grudzień:
 • Zaopiniowanie budżetu gminy na 2019 rok.
 • Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

 

Plan pracy Komisji Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu
Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 rok


Styczeń:
 •  Oferta promocyjna i kulturalna spedzania czasu w gminie.
Marzec:
 • Uchwalenie programu opieki nad zwierzetami na 2018 r.
 • Stan wiedzy o rodzinach najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologicznym
Maj:
 • Omówienie stanu przygotowań obiektów sportowo-rekreacyjnych przed sezonem letnim (ewentualna wizytacja obiektów)
Czerwiec:
 • Analiza projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym
 • Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Październik:
 • Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych.
 • Przygotowanie obiektów oświatowych do rozpoczecia nowego roku szkolnego.
 • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2018 roku.
Grudzień:
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2019 r. 
 • Przyjęcie Programu współpracy w 2019 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczeg Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 rok

Styczeń:
 • Przyjęcie planu pracy Komisji  na 2018 r.
 • Planowane remonty na drogach gminnych  w roku 2018   
Luty:
 • Realizacja interpelacji i wniosków radnych w okresie grudzień 2016 – grudzień 2017.
 • Realizacja uchwał Rady Gminy w okresie grudzień 2016 – grudzień 2017r.
Marzec:
 • Koncepcja działań Gminy w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu Funduszy Unijnych.
Kwiecień:
 • Informacja na temat:
  •    analiza zadłużenia gminy wg stanu na dzień 01.01.2016 r., 01.01.2017 r. i 01.01.2018 roku;
  •    zdolności kredytowej gminy;
  •    umorzeń podatków w 2017 roku.
Maj:
 • Informacja nt. sytuacji finansowej w placówkach oświatowych z terenu  gminy Ciechanowiec
 • Analiza projektów organizacyjnych szkół 2018/2019
 • Informacja o planie remontu w placówkach oświatowo-  wychowawczych w okresie wakacji
Czerwiec:
 • Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2017 rok.
 • Sprawozdanie z wykonanych inwestycji w roku 2017 z uwzględnieniem poniesionych kosztów z podziałem na własne i inne, w tym unijne.
Sierpień:
 • Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych PRK FARE za 2017 rok.
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.   
Październik:
 • Wykaz dochodów z dzierżawy obiektów gminnych i ich przeznaczenie.
Listopad:
 • Podatki.
Grudzień:
 • Zaopiniowanie budżetu gminy na 2019 r.   

Plan pracy komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2018 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską w Ciechanowcu uchwałą nr 1190/XXXII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu  z dnia 29 grudnia 2017 r.
 
 
 
Obsługa Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
piętro I, pokój nr 17
 tel. 86 277 11 45 wew. 41    fax. 86 277 10 66
e-mail: koc.m@ciechanowiec.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu
przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 10.00-12.00 piętro I, pokój nr 17
 
 
następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl