Ochrona danych w FARE Drukuj
 
Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowiec informuje, iż od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Informujemy, że zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO):
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowiec ul. Podlaska 1;

Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych:

adres korespondencji:
Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowiec,
ul. Podlaska 1
18-230 Ciechanowiec
adres e-mail: fare@ciechanowiec.pl

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RK FARE
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem a Przedsiębiorstwem:
– ze względu na realizację umowy, która wiąże Panią/Pana z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY PRK FARE PRZETWARZA DANE?
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
– zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Przedsiębiorstwem, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z umowy.
––Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy do czasu przedawnienia roszczeń z umowy, który to okres wynika z ustawy Kodeks cywilny lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków.;
– z uwagi na charakter działalności PRK FARE, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków PRK FARE wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy.

KOMU PRK FARE POWIERZA DANE OSOBOWE?
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
– dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
– podmiotom obsługi prawnej, z którymi współpracuje Administrator;
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
– podmiotom prowadzącym działalność audytową Administratora;
– upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych,  w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY z PRK FARE?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

 

 Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

ul. Podlaska 1
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 10 42
e-mail: fare.ciechanowiec@wp.pl

 

 
następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl