XXXVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
03.07.2018.

Na XXXVIII sesji  radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, a pomimo tego, oraz pozytywnej opinii RIO o tych dokumentach, nie udzielili Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku.

Na sesji był obecny Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, który wyjaśniał sprawę przerwania modernizacji drogi nr 690 Ciechanowiec - Ostrożany. Po zakończeniu inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac, zostanie ogłoszony nowy przetarg, i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na przełomie sierpnia i września może być podpisana umowa z nowym wykonawcą. Po zakończeniu konsultacji zostały wykonane plany tzw. obwodnicy Ciechanowca i zostały wpisane do aktualizacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020, który jest obecnie konsultowany.

Burmistrz Mirosław Reczko przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami, w którym poinformował o zakończeniu remontu chodnika na ul. Kościuszki; rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę drogi gminnej we wsi Tworkowice (zaistniała konieczność zwiększenia kwoty na remont o 20 tys. zł); przetargi na przebudowę i rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu oraz przebudowę drogi dojazdowej do pól relacji Kobusy – Radziszewo Stare w km rob. 0+010 – 1+878, zostały unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, ale po zmianie warunków zamówienia zostały ogłoszone ponownie; trwa realizacja projektu dotyczącego kolektorów słonecznych do produkcji ciepła - osobom, które podpisały umowy wysłane zostały wezwania do zapłaty; nie ma natomiast jeszcze rozstrzygnięć dotyczących kotłów na pellet i nie ma rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie usuwania azbestu. W nowym gmachu biblioteki trwają prace przy dostosowaniu sali widowiskowej do współczesnych wymogów.

Szkoły podstawowe w Ciechanowcu i Łempicach otrzymały 900 000 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach podziałania 3.1.2 m.in. na zajęcia wyrównawcze, szkolenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych. Wszystkie szkoły podstawowe złożyły wnioski w ramach programu Aktywna tablica i otrzymają po 14 tys. zł oraz złożyły wspólny wniosek w wieloletnim programie "Niepodległa".

W czerwcu po raz drugi ulicami Ciechanowca przeszedł Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych; odbył się panel dyskusyjny pod nazwą "Międzynarodowe doświadczenia w zapobieganiu zmianom klimatycznym na poziomie samorządów"; po raz kolejny poprzez organizację Rajdu Pamięci - Sztafety Rowerowej uczczono rocznicę zbrodni sowieckiej pod Zabłudowem. Burmistrzowie Ciechanowca, Drohiczyna i Supraśla podpisali list intencyjny, w którym postanawiają nawiązać współpracę w celu zwiększenia konkurencyjności turystycznej swoich miast.

Burmistrz poinformował także o pracach trwających na drodze powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie – Usza Wielka – Ciechanowiec na długości 4,185 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu na dług. 2,619 km - pas drogowy został poszerzony, wykonywane są przepusty, pogłębiane rowy, kładziony nowy asfalt.

Radni podjęli uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego; w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok; udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem-Mazowieckiem; udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie miasta Ciechanowiec; regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec, nie podjęli natomiast uchwały w sprawie oświadczenia woli wstąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski.

Radni zapoznali się i  przyjęli: Informację na temat sytuacji finansowej w placówkach oświatowych z terenu Gminy Ciechanowiec, Informację o planie remontu w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji, Analizę projektów organizacyjnych szkół 2018/2019, Analizę projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym, Sprawozdanie z wykonanych inwestycji w roku 2017 z uwzględnieniem poniesionych kosztów z podziałem na własne w tym unijne, Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Sprawozdanie z realizacji Strategii Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017.

          Sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl