XXXVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
03.07.2018.

Na XXXVIII sesji  radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, a pomimo tego, oraz pozytywnej opinii RIO o tych dokumentach, nie udzielili Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku.

Na sesji był obecny Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, który wyjaśniał sprawę przerwania modernizacji drogi nr 690 Ciechanowiec - Ostrożany. Po zakończeniu inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac, zostanie ogłoszony nowy przetarg, i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na przełomie sierpnia i września może być podpisana umowa z nowym wykonawcą. Po zakończeniu konsultacji zostały wykonane plany tzw. obwodnicy Ciechanowca i zostały wpisane do aktualizacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020, który jest obecnie konsultowany.

Burmistrz Mirosław Reczko przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami, w którym poinformował o zakończeniu remontu chodnika na ul. Kościuszki; rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę drogi gminnej we wsi Tworkowice (zaistniała konieczność zwiększenia kwoty na remont o 20 tys. zł); przetargi na przebudowę i rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu oraz przebudowę drogi dojazdowej do pól relacji Kobusy – Radziszewo Stare w km rob. 0+010 – 1+878, zostały unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, ale po zmianie warunków zamówienia zostały ogłoszone ponownie; trwa realizacja projektu dotyczącego kolektorów słonecznych do produkcji ciepła - osobom, które podpisały umowy wysłane zostały wezwania do zapłaty; nie ma natomiast jeszcze rozstrzygnięć dotyczących kotłów na pellet i nie ma rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie usuwania azbestu. W nowym gmachu biblioteki trwają prace przy dostosowaniu sali widowiskowej do współczesnych wymogów.

Szkoły podstawowe w Ciechanowcu i Łempicach otrzymały 900 000 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach podziałania 3.1.2 m.in. na zajęcia wyrównawcze, szkolenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych. Wszystkie szkoły podstawowe złożyły wnioski w ramach programu Aktywna tablica i otrzymają po 14 tys. zł oraz złożyły wspólny wniosek w wieloletnim programie "Niepodległa".

W czerwcu po raz drugi ulicami Ciechanowca przeszedł Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych; odbył się panel dyskusyjny pod nazwą "Międzynarodowe doświadczenia w zapobieganiu zmianom klimatycznym na poziomie samorządów"; po raz kolejny poprzez organizację Rajdu Pamięci - Sztafety Rowerowej uczczono rocznicę zbrodni sowieckiej pod Zabłudowem. Burmistrzowie Ciechanowca, Drohiczyna i Supraśla podpisali list intencyjny, w którym postanawiają nawiązać współpracę w celu zwiększenia konkurencyjności turystycznej swoich miast.

Burmistrz poinformował także o pracach trwających na drodze powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie – Usza Wielka – Ciechanowiec na długości 4,185 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu na dług. 2,619 km - pas drogowy został poszerzony, wykonywane są przepusty, pogłębiane rowy, kładziony nowy asfalt.

Radni podjęli uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego; w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok; udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem-Mazowieckiem; udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie miasta Ciechanowiec; regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec, nie podjęli natomiast uchwały w sprawie oświadczenia woli wstąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski.

Radni zapoznali się i  przyjęli: Informację na temat sytuacji finansowej w placówkach oświatowych z terenu Gminy Ciechanowiec, Informację o planie remontu w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji, Analizę projektów organizacyjnych szkół 2018/2019, Analizę projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym, Sprawozdanie z wykonanych inwestycji w roku 2017 z uwzględnieniem poniesionych kosztów z podziałem na własne w tym unijne, Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Sprawozdanie z realizacji Strategii Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017.

          Sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Informator

Bezpłatne badania mammograficzne
27 lipca 2018 roku w Ciechanowcu można będzie wykonać bezpłatne badania mammograficzne. Na badanie może zarejestrować się każda kobieta w wieku od 50 do 69 lat... »»
 
Wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów miejskich
Wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów miejskic
COKiS zaprasza nad ciechanowiecki zalew do wypożyczalni sprzętu wodnego i rowerów miejskich. Wypożyczalnia mieści się w budynku obok Stadionu Miejskiego... »»
 
Nowe przepisy dotyczące zgłaszania imprez turystycznych
logo NGO
Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące zgłaszania imprez turystycznych. Ustawa zobowiązuje do uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki... »»
 
Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie podlaskim
Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie podlaskimCzy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji konkursu dla mieszkańców woj. podlaskiego ... »»
 
500 kajaków - największy spływ kajakowy na Podlasiu
500 kajaków – największy spływ kajakowy na Podlasiu
4 sierpnia na rzece Bug odbędzie się VI edycja spływu kajakowego „500 kajaków”. Spływ rozpocznie się w Drohiczynie. Każdy kto chce wziąć udział w tym największym spływie... »»
 
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
Zdjęcie z www.pixabay.com. Autor: kalhhOrganizator wycieczek i innych form zajęć z dziećmi, zatrudniający wychowawców, bądź opiekunów w zakresie sprawowania opieki nad małoletnimi, zobowiązany jest do... »»
 
Zaproszenie na wystawę "Ignacy Pieńkowski. Malarz z Podlasia"
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu zaprasza na  wystawę czasową "Ignacy Pieńkowski (1877-1948). Malarz z Podlasia". Wystawa czynna w siedzibie... »»
 
Nowe kwoty przychodów w KRUS
Logo KRUSKRUS informuje, że od 1 czerwca 2018 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty miesięcznego przychodu... »»
 
Więcej z informatora

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl