Otwarte konkursy ofert Drukuj
20.12.2018.
 
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarte konkursy ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2019, na zadanie publiczne „Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej” - regranting i na realizację zadania publicznego pn. „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030 – diagnoza”.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis witkac.pl. Formularz  zgodny jest z wzorem oferty, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć Potwierdzenie wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2019.

Rodzaje zadań z zakresu kultury w 2019 r.:

- festiwale i wydarzenia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym;
- przedsięwzięcia artystyczne o zasięgu regionalnym, służące popularyzacji różnych dziedzin kultury;
- dziedzictwo, tradycja, tożsamość;
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży;
- wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego;
- produkcja i prezentacja przedstawień w kraju i na arenie międzynarodowej.
 
Termin składania ofert:

- do 2 stycznia 2019 r. – oferty składane elektronicznie w systemie witkac.pl,
- do 3 stycznia 2019 r.  – potwierdzenie złożonych ofert w wersji papierowej.

Więcej informacji: www.wrotapodlasia.pl

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne „Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej” - regranting.

Celem konkursu jest wyłonienie operatora, który opracuje i przeprowadzi konkurs na realizatorów projektów w ramach ww. zadania (regranting), zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej kwocie 50 000 zł.
 
Termin składania ofert:

- do 8 stycznia 2019 r. – oferty składane elektronicznie w systemie witkac.pl,
- do 9 stycznia 2019 r.  – potwierdzenie złożonych ofert w wersji papierowej.

Więcej informacji: www.wrotapodlasia.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030 – diagnoza”.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi diagnozę stanu kultury w województwie w powiązaniu z założeniami obecnie realizowanego „Programu rozwoju kultury w województwie podlaskim do roku 2020”. Zadanie obejmuje pierwszy etap prac nad „Programem rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030”. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 25 000 zł.
 
Termin składania ofert:

- do 8 stycznia 2019 r. – oferty składane elektronicznie w systemie witkac.pl,
- do 9 stycznia 2018 r.  – potwierdzenie złożonych ofert w wersji papierowej.

Więcej informacji: www.wrotapodlasia.pl 

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px