Program
III sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
20.12.2018.

Podczas trzeciej sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni uchwalili szereg uchwał w tym budżet gminy Ciechanowiec na rok 2019, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2019-2030, plan pracy rady i plan pracy stałych komisji rady na 2019 rok.

Ponadto radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawach: wystąpienia Gminy Ciechanowiec z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej; zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.; zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku lipy drobnolistnej stanowiącego część pomnika przyrody; przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec, a także przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie „przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”, na mocy której właściciele wyłączonych nieruchomości, będą zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych. Gmina będzie miała możliwość kontrolowania powyższych właścicieli nieruchomości w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z ustawy poprzez wezwanie do okazania zawartych umów oraz dowodów opłaty za świadczone usługi. „Za podjęciem niniejszej uchwały przemawia fakt, że odpady komunalne powstające w wyniku tego typu działalności w znacznym stopniu zwiększają ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a tym samym zwiększają koszt odbioru odpadów ogółem.” – czytamy w uzasadnianiu do projektu uchwały.

Na sesji zajmowano się także sprawami związanymi z sytuacją społeczną w gminie. Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok; przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Ciechanowiec na lata 2018-2029; podwyższono do 150% kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, a także określono zasady zwrotu wydatków.

Nawiązując do sytuacji społecznej w gminie, burmistrz zrelacjonował przebieg rozmów jakie odbył z właścicielem zlikwidowanego zakładu przetwórstwa mięsa w Ciechanowcu oraz z potencjalnym inwestorem.

W swoim sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami burmistrz podziękował lokalnym przedsiębiorcom: Grzegorzowi Łopuskiemu, Zdzisławowi Wyszyńskiemu, Konradowi Wyszyńskiemu, Zbigniewowi  Radziszewskiemu, Leszkowi Pełszykowi i Dariuszowi Kamińskiemu za dofinasowanie zakupu nowego oświetlenia świątecznego, które zostanie zawieszone wzdłuż ulicy Łomżyńskiej (od mostu aż do dworca PKS) oraz ulicy Mickiewicza (począwszy od rynku do ulicy Szkolnej), a także poinformował o:
 – spotkaniu z przedstawicielami Szkół Mistrzostwa Sportowego z Warszawy, którzy obejrzeli obiekty sportowe na terenie Ciechanowca, w tym hale przy liceum i budynek byłego gimnazjum, a także stadion i teren byłego ośrodka sportowego;
 – pracach nad budżetem na rok obecny oraz na przyszły rok;
 – karach finansowych za opóźnienia, jakie firma montująca kolektory słoneczne będzie musiała zapłacić;
 – zleconych do opracowania dokumentacjach, które umożliwią Gminie ubieganie się o środki zewnętrzne na remont Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (montaż pomp ciepła i remont sali sportowej) oraz remont w Szkole Podstawowej w Łempicach;
 – kosztach dowozu dzieci i planach na ich obniżenie;
 – planowanym audycie zewnętrznym dotyczącym ubezpieczenia majątku gminy;
 – powołaniu nowej Komisji Socjalnej w Urzędzie oraz Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 – rozmowie z kierownikiem Posterunku Policji w sprawie aut parkujących na drodze dojazdowej do wsi Zadobrze oraz rozmowie z Prezes Podlaskiej Fundacji Empatia w sprawie prowadzenia przytuliska znajdującego się na terenie oczyszczani ścieków – pracownicy PRK Fare będą wspierali Fundację w działaniach na rzecz opieki nad zwierzętami przebywającymi w przytulisku.

Po sesji, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Burmistrz zaprosił radnych, sołtysów i dyrektorów jednostek organizacyjnych na spotkanie opłatkowe, które odbyło się w sali kolumnowej Szczęsny przy ul. Wierzbowej.

Sesja Rady Miejskiej
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl