buy medication online
 
III sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
20.12.2018.

Podczas trzeciej sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni uchwalili szereg uchwał w tym budżet gminy Ciechanowiec na rok 2019, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2019-2030, plan pracy rady i plan pracy stałych komisji rady na 2019 rok.

Ponadto radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawach: wystąpienia Gminy Ciechanowiec z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej; zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.; zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku lipy drobnolistnej stanowiącego część pomnika przyrody; przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec, a także przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie „przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”, na mocy której właściciele wyłączonych nieruchomości, będą zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych. Gmina będzie miała możliwość kontrolowania powyższych właścicieli nieruchomości w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z ustawy poprzez wezwanie do okazania zawartych umów oraz dowodów opłaty za świadczone usługi. „Za podjęciem niniejszej uchwały przemawia fakt, że odpady komunalne powstające w wyniku tego typu działalności w znacznym stopniu zwiększają ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a tym samym zwiększają koszt odbioru odpadów ogółem.” – czytamy w uzasadnianiu do projektu uchwały.

Na sesji zajmowano się także sprawami związanymi z sytuacją społeczną w gminie. Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok; przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Ciechanowiec na lata 2018-2029; podwyższono do 150% kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, a także określono zasady zwrotu wydatków.

Nawiązując do sytuacji społecznej w gminie, burmistrz zrelacjonował przebieg rozmów jakie odbył z właścicielem zlikwidowanego zakładu przetwórstwa mięsa w Ciechanowcu oraz z potencjalnym inwestorem.

W swoim sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami burmistrz podziękował lokalnym przedsiębiorcom: Grzegorzowi Łopuskiemu, Zdzisławowi Wyszyńskiemu, Konradowi Wyszyńskiemu, Zbigniewowi  Radziszewskiemu, Leszkowi Pełszykowi i Dariuszowi Kamińskiemu za dofinasowanie zakupu nowego oświetlenia świątecznego, które zostanie zawieszone wzdłuż ulicy Łomżyńskiej (od mostu aż do dworca PKS) oraz ulicy Mickiewicza (począwszy od rynku do ulicy Szkolnej), a także poinformował o:
 – spotkaniu z przedstawicielami Szkół Mistrzostwa Sportowego z Warszawy, którzy obejrzeli obiekty sportowe na terenie Ciechanowca, w tym hale przy liceum i budynek byłego gimnazjum, a także stadion i teren byłego ośrodka sportowego;
 – pracach nad budżetem na rok obecny oraz na przyszły rok;
 – karach finansowych za opóźnienia, jakie firma montująca kolektory słoneczne będzie musiała zapłacić;
 – zleconych do opracowania dokumentacjach, które umożliwią Gminie ubieganie się o środki zewnętrzne na remont Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (montaż pomp ciepła i remont sali sportowej) oraz remont w Szkole Podstawowej w Łempicach;
 – kosztach dowozu dzieci i planach na ich obniżenie;
 – planowanym audycie zewnętrznym dotyczącym ubezpieczenia majątku gminy;
 – powołaniu nowej Komisji Socjalnej w Urzędzie oraz Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 – rozmowie z kierownikiem Posterunku Policji w sprawie aut parkujących na drodze dojazdowej do wsi Zadobrze oraz rozmowie z Prezes Podlaskiej Fundacji Empatia w sprawie prowadzenia przytuliska znajdującego się na terenie oczyszczani ścieków – pracownicy PRK Fare będą wspierali Fundację w działaniach na rzecz opieki nad zwierzętami przebywającymi w przytulisku.

Po sesji, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Burmistrz zaprosił radnych, sołtysów i dyrektorów jednostek organizacyjnych na spotkanie opłatkowe, które odbyło się w sali kolumnowej Szczęsny przy ul. Wierzbowej.

Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card