Otwarty konkurs ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Drukuj
11.01.2019.
 
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert, na wykonanie zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 11 stycznia  2019 r. do 4 lutego 2018 r. poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 19 sierpnia 2016 r., poz. 1300 z późn. zm.).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85-66-54-534) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w terminie w terminie do 5 lutego 2019 r.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji, podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
- kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Rodzaje zadań:
1.    Monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych
i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:   80.000,00 zł;

2.    Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności pro środowiskowej społeczeństwa.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:   50.000,00 zł
 
Termin składania ofert:

- do 4 lutego 2019 r. – oferty składane elektronicznie w systemie witkac.pl,
- do 5 lutego 2019 r.  – potwierdzenie złożonych ofert w wersji papierowej.

Więcej informacji: www.wrotapodlasia.pl
  

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px