buy medication online
 
VII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
04.03.2019.

Na siódmej sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok; w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec; w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa dotyczącej realizacji projektu pn. „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz jego krajobrazu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020; w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019–2023.

Radni zapoznali się także z informacjami o realizacji w VII kadencji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. oraz ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ciechanowcu za rok 2019.

W swoim sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami burmistrz poinformował o:
- spotkaniu w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, na którym omawiano oznakowanie obwodnicy Ciechanowca oraz remont drogi nr 690 - wykonawcy planują zakończenie prac w tym roku;
- spotkaniu ze Zbigniewem Bocianem, dyrektorem Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który poinformował o planach inwestycyjnych na 2019 r., dotyczących m.in. Ciechanowca - oczyszczeniu Stawu Młyńskiego i budowie zbiornika retencyjnego na Nurcu (koło mostu) - z bulwarami i miejscem rekreacyjnym;
- zakończeniu wyborów w jednostkach pomocniczych gminy;
- zakończeniu przetargu na rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu;
- podpisaniu umowy z firmą Blue Gaz Sp. z o.o. na gazyfikację Ciechanowca - prace mają się rozpocząć w IV kwartale 2019 r. i zakończyć w połowie 2021 r.;
- ogłoszenia przetargu na przebudowę placu przy ul. Mickiewicza;
- ogłoszeniu zapytania ofertowego na malowanie znaków poziomych na drogach gminnych;
- złożeniu dwóch wniosków w ramach programu Erasmus+, Akcja:  na "Mobilność osób w dziedzinie młodzieży (40 uczniów) i Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (44 nauczycieli);
- pracach przy sporządzaniu analizy gospodarki odpadami w gminie;
- planach złożenia w 2019 r. wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontów ulic w Ciechanowcu;
- planach złożenia w 2020 r. wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontów dróg wiejskich;
- planach ogłoszenia w marcu przetargu ustnego na dzierżawę należących do gminy gruntów rolnych;
- przygotowywaniu projektu odnowienia Stadionu Miejskiego, na który dofinansowanie można pozyskać z programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Burmistrz zachęcał sołectwa do skorzystania z Programu odnowy wsi województwa podlaskiego (nabór wniosków trwa do 22 marca). Wspomniał też o problemie zagospodarowania budynku po gimnazjum i pomysłach na jego wykorzystanie.


Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card