buy medication online
 
Przetarg na dzierżawę działek z przeznaczeniem pod użytek rolny Drukuj
04.06.2019.

Burmistrz Ciechanowca ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę działek z przeznaczeniem pod użytek rolny, który odbędzie się w 28 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (pokój nr 17, I piętro).

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa niżej wymienionych działek na okres 5 lat, z przeznaczeniem pod użytek rolny:
1) część działki nr ew. 97, o pow. 0,50 ha, położonej we wsi Bujenka. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 400,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 40,00 zł,
2) działki nr ew. 160/1 i 160/4, o łącznej pow. 1,2394 ha, położone we wsi Kozarze. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 990,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi  99,00 zł,
3) działkę nr ew. 193, o pow. 0,62 ha, położoną we wsi Kułaki. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 496,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 50,00 zł,
4) działkę nr ew. 217/3, o pow. 0,60 ha, położoną we wsi Kułaki. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 480,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 48,00 zł,
5) działkę nr ew. 85, o pow. 0,59 ha, położoną we wsi Malec. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 472,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 48,00 zł,
6) działkę nr ew. 210, o pow. 0,2394 ha, położoną we wsi Pobikry. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 192,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 20,00 zł,
7) działkę nr ew. 660, o pow. 0,08 ha, położoną we wsi Pobikry. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 64,00 zł w stosunku rocznym w stosunku rocznym – wadium wynosi 7,00 zł,
8) działkę nr ew. 202/1, o pow. 0,09 ha, położoną we wsi Skórzec. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 72,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 8,00 zł,
9) działkę nr ew. 213, o pow. 1,05 ha, położoną we wsi Skórzec. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 840,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 84,00 zł,
10) działkę nr ew. 65, o pow. 0,77 ha, położoną we wsi Trzaski. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 616,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 62,00 zł,
11) działkę nr ew. 220/2, o pow. 1,00 ha, położoną we wsi Tworkowice. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 800,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 80,00 zł,
12) działkę nr ew. 247, o pow. 0,34 ha, położoną we wsi Tworkowice. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 272,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 28,00 zł,
13) działkę nr ew. 21, o pow. 1,73 ha, położoną we wsi Wojtkowice Dady. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 1384,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 138,00 zł,
14) działkę nr ew. 117/2, o pow. 4,49 ha, położoną we wsi Wojtkowice Dady. Ustala się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 3592,00 zł w stosunku rocznym – wadium wynosi 360,00 zł.

Czynsz płatny jest w terminie do 31 marca każdego roku. Czynsz waloryzowany będzie w I kwartale każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr 54 8749 0006 0000 1241 2000 0070 w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu najpóźniej w dniu 25 czerwca 2019 roku. W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości i położenie, imię i nazwisko uczestnika przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny dzierżawy. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Burmistrza wpłacone wadium ulega przepadkowi. Koszty ewentualnych wypisów i wyrysów oraz okazania na żądanie dzierżawcy granic działki w terenie ponosi dzierżawca. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przetarg i postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).    Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (tel. 2771145 wew. 31).


Do pobrania 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card