buy medication online
 
Konsultacje projektu Programu współpracy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi Drukuj
11.10.2019.
 
Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy w 2020 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Burmistrz Ciechanowca poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projekt „Programu współpracy w 2020 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zwany dalej Programem.

Program określa m.in. zasady, formy i zakres współpracy Gminy Ciechanowiec
z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w 2020 roku. Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do projektu Programu.

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 11 października 2019 r. do 4 listopada 2019 r.


Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii do projektu Programu w formie wypełnienia formularza zgłaszania opinii. Kompletnie wypełniony formularz można złożyć:
- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 15,
- pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
- drogą mailową: akieliszek@ciechanowiec.pl lub sekretariat@ciechanowiec.pl,
- faksem na nr: 86 277 10 66.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii załączone są do niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne bezpośrednio w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 pok. 2.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Ciechanowiec.

Podstaw prawna:
- art. 5a ust. 1 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570)
- uchwała nr 9/III/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji..

                                                                        

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

Do pobrania 
Do pobrania:

2. Formularz zgłaszania opinii

 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card