Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu Drukuj


Ośrodek Pomocy Społecznej w CiechanowcuOśrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu działa jako instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Aktem prawnym regulującym działalność pomocy społecznej jest Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593). Do postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego ze zmianami wynikającymi z ustawy.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin w integracji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.


Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu:  
  
      –  ubóstwa
      –  sieroctwa
      –  bezdomności
      –  bezrobocia
      –  niepełnosprawności 
      –  długotrwałej lub ciężkiej choroby
      –  przemocy w rodzinie
      –  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
      –  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
           i prowadzenia gospodarstwa domowego
      –  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 
          opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
      –  trudności w integracji osób, które otrzymały status
           uchodźcy
      –  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
           z zakładu karnego
      –  alkoholizmu lub narkomanii
      –  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
      –  klęski żywiołowej lub ekologicznej

Aby otrzymać pomoc:

Należy zgłosić się do siedziby ośrodka. Pomoc może być przyznana również z urzędu lub na wniosek innej osoby. Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenie) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz dołączyć inne wymagane dokumenty, tj.:

      –  osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych
          dochodach
      –  osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy - zaświadczenie
           potwierdzające powyższy fakt
      –  osoba niepełnosprawna - orzeczenie o niepełnosprawności 
          i odcinek renty
      –  emeryt - odcinek emerytury
      –  rolnicy - zaświadczenie potwierdzające wysokość posiadanego 
          gospodarstwa, potwierdzenie o opłaconej składce KRUS.

Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starająca się o pomoc w jej mieszkaniu, gdzie przeprowadza wywiad środowiskowy. Rozpoznaje sytuację socjalno – bytową i na tej podstawie planuje pomoc. Na każdą formę pomocy wydawana jest decyzja administracyjna.

Rodzaje świadczonej pomocy:

Świadczenia pieniężne:
      –  zasiłek stały
      –  zasiłek okresowy
      –  zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
      –  zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
      –  pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
Świadczenia w formie opłacania składek:
      –  składka na ubezpieczenie społeczne
      –  składka na ubezpieczenie zdrowotne
Świadczenia niepieniężne:
      –  pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
      –  sprawianie pogrzebu
      –  schronienie
      –  posiłek
      –  niezbędne ubranie
Pomoc w formie usług opiekuńczych:
      –  zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych
      –  opieka higieniczna, pielęgnacyjna i rehabilitacja
      –  zapewnienie kontaktów z otoczeniem
      –  uczestnictwo w Ośrodkach Wsparcia i Środowiskowym Domu
           Samopomocy
      –  pobyt w Domach Pomocy Społecznej
Opieka nad dziećmi:
      –  uczestnictwo dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych
           środowiskowych i socjoterapeutycznych
      –  zapewnienie całodobowej opieki w placówkach
          opiekuńczo-wychowawczych
Świadczenia rodzinne:
      –  zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
      –  zasiłek pielęgnacyjny
      –  świadczenie pielęgnacyjne
      –  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”)
      –  zaliczka alimentacyjna
Fundusz Alimentacyjny: 
      –  Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują na dziecko, 
           na które zasądzone są alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna,
      –  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dostaną rodziny,
           w których dochód na osobę nie przekracza 725 zł netto jednak rodziny
           nie dostaną więcej, niż przyznał sąd.
Dodatki mieszkaniowe
Praca socjalnaZespół Interdyscyplinarny

Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
tel/fax. 86 277 12 57, tel. 86 277 11 45 wew. 23

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.00 - 16.00

 

 
następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl