V sesja Rady Miejskiej Drukuj
31.01.2007.

V sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się przyjęciem porządku obrad i odczytaniem protokołu z poprzedniej sesji, po czym przewodniczący Rady przedstawił odpowiedzi na interpelacje w sprawach: edycji artykułu “Gry polityczne” w Miejskim Portalu Internetowym, powołania dwóch komisji gminnych – Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisji Mieszkaniowej, przygotowania Urzędu Miejskiego do zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji o spełnieniu wymagań na stanowisko kandydatki na Sekretarza Gminy, o realizacji zaleceń pokontrolnych z listopada 2006.
   
Burmistrz Ciechanowca przedstawił sprawozdanie z pracy Urzędu pomiędzy sesjami. W tym czasie powołano składający się z 15 osób Zespół do opracowania projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ciechanowiec na lata 2007 – 2013. Wystosowano dwa pisma do Starostwa Powiatowego w sprawie spłaty ubiegłorocznego długu, oraz pismo do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Odbyło się spotkanie z architektem rysującym plan zagospodarowania, na którym dyskutowano nad wyborem trasy jaką ma przebiegać obwodnica Ciechanowca. W Perlejewie odbyło się, z inicjatywy Podlaskiego Stowarzyszenia Gospodarczego, spotkanie w sprawie budowy sieci internetowej na wsi. W Radziszewie trwa już remont pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia Klubu Przedszkolaka, w najbliższym czasie rozpocznie się remont w Łempicach. W Przedszkolu w Ciechanowcu odnawiane jest pomieszczenie dla nowej grupy przedszkolnej. Zbierane są informacje o gospodarce wodno-kanalizacyjnej, by móc opracować nowy cennik usług. Sporządzane są sprawozdania o oświacie, zasobach mieszkaniowych gminy, dokumentacja dróg gminnych. Prowadzone są rozmowy w sprawie przyszłości wysypisk śmieci, podpisano aneks do umowy z dzierżawcą MOSiR. Odwołano dyrektora COKiS Artura Leszczyńskiego, od 1 lutego stanowisko to ma być powierzone Mirosławie Chojnowskiej.

Rada Miejska po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień, dyskusji i wprowadzeniu zmian podjęła Uchwały: w sprawie przystąpienia do projektu edukacyjnego „Kluby Przedszkolaka na wsi”, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I instancji i w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej II instancji.

Rada Miejska zdecydowała wiekszością głosów o pozostaniu Wiesławy Karolewskiej na stanowisku Sekretarza Gminy.

W przerwie obrad sesji Rady odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, w czasie którego wypracowano stanowisko wobec wniosków zmian w budżecie. Ze względu na wynikłą w ostatnim czasie pilną sprawę zabezpieczenia środków na zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu, dokonano odpowiednich zmian w budżecie. Jednocześnie zobowiązano Burmistrza do zabezpieczenia środków na realizację wcześniejszego wniosku Komisji. Z tymi zmianami uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2007 została podjęta.

Zostały także zatwierdzone plany pracy Komisji i Rady Miejskiej na rok 2007. Burmistrzowi zlecono sporządzenie koniecznych zmian w Statucie dotyczących dostępu do dokumentów.
 
V sesja Rady Miejskiej

V sesja Rady Miejskiej
 
V sesja Rady Miejskiej

V sesja Rady Miejskiej 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl